Miljöstrategisk samverkan i Sjuhärad

Tillsammans skapar vi
en cirkulär och hållbar framtid.

Kontaktpersoner

Bild Sandra

Sandra Johansson

073-334 22 54

sandra.johansson@borasregionen.se

Bild Sandra

Johanna Dalqvist

070-147 54 24
johanna.dalqvist@borasregionen.se

Bild Sandra

Anna Strannegård

070-144 69 19

anna.strannegard@borasregionen.se

Aktuellt

Kalender

Miljöstrategisk samverkan

Hur kan vi tillsammans skapa en hållbar region? Detta är något som projektet Hållbar framtid Boråsregionen – Miljöstrategisk samverkan undersöker. De som driver projektet tittar på hur arbetet kring dessa frågor kan organiseras och struktureras inom Boråsregionen. Genom att tillsammans ta fram en handlingsplan och få en gemensam röst när det gäller de miljöstrategiska frågorna blir regionen starkare och kan tillsammans bidra till en hållbar utveckling.

Projektets ryggrad är det nätverk som bildats, bestående av personer som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Samverkan kommer även att ske mellan aktörer på statlig, regional, delregional och lokal nivå. Detta för att kunna föra fram Boråsregionens röst och även ta tillbaka information till medlemskommunerna. Genom ökad samverkan hoppas projektet kunna utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i regionen.

Under 2019 antog kommunalförbundets direktion handlingsplanen för projektet. Handlingsplanen togs fram tillsammans med medlemskommunernas representanter i nätverket för miljötratgisk samverkan. I handlingsplanen fastställdes tre olika strategiska fokusområden som arbetet ska fokusera på, se nedan för en bild över de tre strategiska områdena.


Temp


Miljöstrategisk samverkan - Fördjupningsprojekt

I arbetet med det miljöstrategiska området har två fördjupningsprojekt inletts för att fördjupa samt utveckla olika områden som Boråsregionens kommuner ser som viktiga att samverka kring.

Temp

Fossilfri Boråsregion

Tillsammans ställer vi om till en fossilfrihet inom transportsektorn, men också skapar vi förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i Boråsregionen 2021-2023.


Temp

Mot en cirkulär och hållbar framtid

Gemensam Avfallsplan 2021-2023