Boråsregionen

Kompetensslussen II

Projektägare: Stiftelse Proteko
Sökt bidrag: 2 370 000 kr
Beviljat bidrag: 2 100 000 kr
Projektperiod: 2020-01-01-2023-06-30
Kontaktperson: Pia Lyckestam

Insats: Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte

• Tillgodose Boråsregionens växande textila näringsliv med rätt yrkeskompetens
• Beskriva yrkeskompetenserna i yrkeskvalifikationer
• På ett snabbare sätt ta tillvara på människors befintliga kunskaper och erfarenhet för att
sedan genom validering komplettera det som behövs för att få ett jobb i ett bristyrke med en
yrkeskvalifikation

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till området ”En region för alla” i den regionala utvecklingsstrategin VG2020 samt målet ”Utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov i den delregionala utvecklingsstrategin. Det är ett prioriterat mål i Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi.

Sjuhäradsperspektiv
Boråsregionen är en textil region och detta kompetensprojekt syftar till att tillgodose regionens växande textila näringsliv med rätt yrkeskompetens. Textilindustrin är regionens helt dominerande bransch. En rapport skriver att ”Textil- och konfektionsindustrin är djupt integrerad med Boråsregionens näringsliv..”. Projektet omfattar de kommuner där textilföretagen är verksamma. Samverkan kommer att ske med Högskolan i Borås och dess verkstäder, Vuxenutbildningen i Borås, Mark och Ulricehamn samt arbetsgivaföreningen TEKO (Textil och modeföretagen) och olika branscher som redan har liknande verksamheter uppbyggda med fungerande affärsmodeller.

Förväntat resultat
Projektet handlar om att föra samman människor med de företag som har anställningsbehov. Textil och modebranschen har idag ingen större tradition att arbeta med validering och samverkansgraden mellan aktörer bedöms låg jämfört med andra branscher såsom bygg och vår. Mot bakgrund ska projektet arbeta för att ändra denna struktur och skapa ny samverkan samt på längre sikt en affärsmodell av samma modell som Svensk Industrivalidering gjort. Hela projektet handlar om att tillföra textilbranschen en ny kompetensförsörjningsprocess genom uppbyggnad av yrkeskvalifikationer och validering av människor i branschen och de som vill komma in. Den långsiktiga effekten, resultatet, är att denna process kommer att användas och utvecklas med en klar
förvaltning av Stiftelsen Proteko och en fungerande affärsmodell. Ett förväntat resultat är att näringsliv och utbildning skapar en gemensam process för att snabbare får fram behov och utbildningar som matchar vilket ska ske genom att etablera kontaktytor mellan utbildning och företag.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Kompetensförsörjning?
Kompetensslussen bidrar direkt till att uppfylla det prioriterade utvecklingsmålet att utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov. Genom
Kompetensslussen byggs en modell för en sammanhållen process för validering, utbildning och praktik, vilket helt saknas för textilbranschen idag, samt introducera detta arbetssätt hos företag och målgrupp med bristyrket Industrisömnad som fokus. Projektet ska verka för att tillgodose samtliga textila bristyrken i Boråsregionen. Med projektet implementeras en ny kompetensförsörjningsprocess. Kompetensförsörjning är en av de främsta identifierade utmaningarna i analysens av näringslivets behov. Behovsanalysen pekar på stort behov av gymnasie eller YH-utbildad personal ofta med inriktning mot produktion och avancerad tillverkning.