Boråsregionen

Företagsrevitalisering 3.0

Projektägare: Högskolan i Skövde
Beviljat bidrag: 400 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Christian Jansson

Syfte
Projektet syftar till att effektivisera innovationsstödsystemet i Sjuhärad och verka för att rätt resurs ska sättas in på den plats där den gör mesta nytta. Genom att ta fram ett forskningsbaserat arbetssätt i samarbete med Business Region Borås för att stödja Sjuhärads tillväxtföretag. Projektet vill stärka företagens tillväxt, innovation, produktivitet och skapa förutsättningar för att effektivisera innovationssystemets arbete.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig delregion samt insatserna Länkningen till hela Västra Götalands innovationssystem och Förmåga att tillvarata tillväxtpotentialen i det befintliga näringslivet.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med alla kommuner i Sjuhärad. Företag kommer att identifieras i samtliga kommuner med respektive näringslivschef. Ansökan lyfter upp att i Sjuhärads pendlar arbetskraften mellan kommunerna vilket gör att tillväxt i ett företag i en kommun att gynna arbetsmarknaden för personer inte bara i den kommunen utan i alla grannkommuner och förmodligen för alla kommuner i Sjuhärad.

Förväntat resultat
Projektet har tre mätbara mål: 25 antal förmedlade företag till stödsystemet, 3 antal företag som betygsätter matchning (över 3,5 av betyg 1–5) och 3 antal företag betygssätter respektive aktörs bidrag (över 3,5 av betyg 1–5).