Boråsregionen

Hemester i Boråsregionen

Projektägare: Borås TME AB
Sökt bidrag: 710 000 kr
Beviljat bidrag: 710 000 kr
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31
Kontaktperson: Sarah Norving

Insats: Sjuhärads attraktionskraft
Sjuhärads attraktionskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte
Syftet med projektet är att öka besöksantalen på i första hand befintliga besöksmål i Boråsregionen och genom det skapa stärkt ekonomi och förutsättningar för vidareutveckling och nyinvesteringar.
Det syftar vidare till hållbart resande inom delregionen genom att marknadsföra och främja paketering av de besöksmål som nås med hjälp av kollektivtrafik.

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till målet om ”En region som syns och engagerar” och målet att ”Satsa på en internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen” i den regionala utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet om att ”Sjuhärad ska synas och sticka för att skapa intresse och framtidsmöjligheter” i den delregionala utvecklingsstrategin.

Sjuhäradsperspektiv
Syftet med projektet är att öka stoltheten hos invånarna och skapa en tydligare tillhörighet till vår delregion. Ett mål med projektet är att skapa en hållbar destination genom att främja semester på hemmaplan och lyfta fram möjligheterna att transportera sig kollektivt. Alla kommuner i Boråsregionen är representerade i projektet och styrgruppen. Projektet är en utveckling och följdeffekt av ett utvecklat samarbete i Sjuhärad kring besöksnäring.

Förväntat resultat
En förväntad långsiktig effekt är att samarbete och kunskapsutbyte mellan destinationer och aktörer inom ramen för detta projekt skapa möjligheter för nya samarbeten mellan aktörerna. En förväntad effekt är också ökad stolthet bland invånarna och att fler väljer en semester i Sjuhärad.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Sjuhärads attraktionskraft?
Boråsregionen ser ett behov av att arbeta för att stärka Sjuhärads attraktionskraft. Attraktivitet är kopplat till möjligheterna att locka till sig investeringar till regionen, både nationellt men även internationellt. För att kunna bibehålla en långsiktig utveckling är det viktigt för regioner att locka till sig människor och företag, och få dem att vilja stanna. Regionens förmåga att attrahera och behålla
människor, oavsett om de ska bo, driva företag eller endast besöka är i hög grad sammankopplat med förutsättningarna för att ha en långsiktigt god utveckling. Regionens besöksnäring spelar en viktig roll genom att fungera som ett skyltfönster och att forma bilden av Sjuhärad som en plats att
besöka men även att leva och verka i. Att hemestra och främja en hållbar destination ligger i linje med Boråsregionens behov och utmaningar.