Boråsregionen

Borås Art Biennial – Moving out

Projektägare: Vårgårda kommun (i samverkan med Borås Konstmuseum & Bollebygd kommun)
Beviljat bidrag: 200 000kr för år 2022
Projektperiod: 2020-03-01- 2023-06-30
Kontaktperson: Robert Almqvist

Beskrivning
Borås Konstmuseum är ett kommunalt museum och en del av Borås Kulturförvaltning och leds av Borås Kulturnämnd. Konstmuseet är känt för sina nationella- och internationella utställningar samt för sin stora samling av svensk nutida konst där rörlig bild utgör ett profilområde. Västra Götalandsregionen har gett museet ett uppdrag att samla, vårda och visa rörlig bild. Inför Borås Stads 400 års jubileum kommer Borås Internationella skulpturbiennal att utökas till att omfatta alla konstformer och byter då till namnet till Borås Internationella Konstbiennal. Moving Out – Borås Internationella Konstbiennal flyttar ut är ett projekt som bjuder in fler kommuner att ta del av internationell samtidskonst och konst i det offentliga rummet. Regionalisering av Borås internationella skulpturbiennal startade 2016 då Boråsregionen beviljade medel för skulpturutbyte. Ett lyckosamt samarbete inleddes med Ulricehamns kommun och projektet gav ringar på vattnet. Vid nästa biennal 2018 utökades samarbetet till att omfatta Skövde och Uddevalla kommuner. Skulpturutbytet mellan kommunerna har fått stor uppmärksamhet och bidragit till en positiv utveckling av kulturens infrastruktur i regionen. Genom samverkan i projektet, som är ett stort internationellt evenemang, skapas ett större utbud vilket bidrar till att öka kommunernas attraktionskraft. Tidigare samarbeten har bidragit till att Borås Internationella Skulpturbiennal blivit en regional angelägenhet som nu ytterligare kan utvecklas i samarbete med fler kommuner i Sjuhärad. Borås fyller 400 år som stad och firar det genom ytterligare ett steg i att utveckla gränsöverskridande samarbeten inom konstområdet. Inför kommande biennal som öppnar i maj 2021 tillkommer ett samarbete mellan Borås Stad, Vårgårda och Bollebygds kommun. Samarbetet har namnet Moving Out – Borås Internationella Konstbiennal flyttar ut.

Målstyrning
För projekt inom den prioriterade målfrågan att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla är målbilderna i den delregionala kulturplanen för Boråsregionen 2020 - 2023 styrande för fördelning av projektmedel. Genom Moving Out konceptet flyttar samtidskonsten ut i det offentliga rummet och bidrar till att skapa inkluderande platser där alla tillåts vara olika. Konsten utgör idag en viktig frizon för experimenterande och diskuterande verksamhet. Målet att via konsten skapa en plattform för samtal och
upplevelser som skapar gränsöverskridande möten i det offentliga rummet. Projektet stämmer väl överens med målbilden Offentlig konst och gestaltad livsmiljö i den delregionala
kulturplanen och visionen att Sjuhärad är ett nationellt och internationellt uppmärksammat centrum för offentlig konst och design i alla dess former. Det ligger även i linje med det övergripande målet kultur som horisontellt perspektiv. De fokusområden i den regionala kulturstrategin som Moving out knyter an till är Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter och Öka internationaliseringen.

Sjuhäradsperspektiv
Samverkan sker mellan Bollebygd, Vårgårda och Borås kommun. Respektive kommun går in med resurser i projektet. Borås internationella konstbiennal ökar möjligheten till ett kollektivt lärande och erfarenhetsutbyte för alla parter i samarbetet. Genom att öka den gemensamma kompetensen och kunskapen i projektorganisationen bygger man långsiktigt en starkare infrastruktur för konst i delregionen. Samarbetet mellan kommun, ideella krafter, föreningar, lokalt kulturliv möjliggör skapandet av ett tydligare kulturkluster som under projektets tre år gemensamt ska arbeta för att nå en bredare publikgrupp för
konst via det offentliga rummet. Samverkan sker med Borås TME/No Limit, Borås Textilmuseum, GIBCA, med kulturprofilerade verksamheter, föreningsliv och andra organisationer. Ett nära samarbete sker även med övriga förvaltningar i kommunerna. Konst i det offentliga rummet är en angelägenhet för många vilket kräver förvaltningsövergripande samarbeten såväl som samarbeten med näringsliv och civilsamhälle.

Aktiviteter
De program som ska genomföras är utställningar i det offentliga rummet i Vårgårda och Bollebygd och en festival med videokonst kommer arrangeras. Samarbete kommer att ske med Boy Konsthall, Bollebygd Pridefestival och Bildernas stad i Vårgårda. Det blir pedagogiska projekt och andra deltagarbaserade aktiviteter samt bussresor till biennalen i Borås.

Långsiktig effekt
Den förväntade långsiktiga effekten är en fördjupad förståelse för konst och kultur i samhället, en ökad och fördjupad samverkan mellan kommunerna i Boråsregionen samt en attraktiv destination.

Länk till projektets hemsida: www.boraskonstmuseum.se/boras-art-biennial.html Länk till annan webbplats.