Boråsregionen

Projekt

Programperiod 2021 - 2030
I början av 2021 antogs en ny regional utvecklingsstrategi och en ny överenskommelse tecknades mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att genomföra satsningar som bidrar till hållbar utveckling i länets samtliga kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2021 - 2030 och Klimat 2030. Styrande för fördelning av utvecklingsmedlen kommer vara Utvecklingsstrategi för Sjuhärad och dess fem fokusområden samt Kulturplan för Boråsregionen.

Medlen avser bidra till lokalt och delregionalt inflytande och engagemang i det regionala utvecklingsarbetet genom att kommunernas förutsättningar och möjligheter tas tillvara i de satsningar som görs. På samma sätt avser medlen bidra till att delregionala satsningar tydligare kan docka an till de regionala förutsättningar och möjligheter som finns. För att beviljas medel måste de allmänna villkoren för delregionala utvecklingsmedel uppnås. Detta gäller både för genomförandeprojekt och för förstudieprojekt.

Vem kan söka projektmedel?
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och/eller social ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller organisation. Enligt kommunallagen får projektmedel inte beviljas till enskilda bolag eller aktiebolag.

Urvalskriterier
För att beviljas medel ska projektet:

  • Ligga i linje med en eller flera prioriterade målfrågor för Sjuhärad
  • Ha ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv (den gemensamma nyttan för Sjuhärad ska vara vägledande)
  • Samverka med minst två kommuner och/eller kommunala bolag
  • Ha en tydlig finansiell långsiktighet redan vid ansökningstillfället
  • Använda medlen till i huvudsak projektledning och arbetsinsatser (ej investeringskostnader)

Finansiärer
Medlen är finansierade enligt 50/50 principen. Medlen kommer från Boråsregionens medlemskommuner samt från Västra Götalandsregionens miljö- och regionutvecklingsnämnd och kulturnämnd.

Informationsskyldighet
Det ska tydligt framgå att projektet erhållit stöd från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. I rapporterna som regelbundet ska skickas in till Boråsregionen ska projektägare beskriva hur det framgått att projektet erhållit stöd (broschyrer, fotografier eller tidningsurklipp kan bifogas). Både Boråsregionen och Västra Götalandsregionens logga ska användas till det ändamålet.

Utlysningsperiod 3 juni - 23 augusti
Just nu pågår en utlysning med möjlighet att söka projektmedel för perioden 2025 - 2027. För mer information, allmänna kriterier och ansökningsblanketter - klicka här.

 


Förstudiemedel

Projekt vi driver

Projekt vi stödjer