Boråsregionen

Projekt

Begränsad utlysning av delregionala utvecklingsmedel 2024

Under perioden 19 juni - 3 september öppnar Boråsregionen upp för en begränsad utlysning av medel för 2024. Den begränsade utlysningen innebär att enbart projekt som beviljats medel för 2023 har möjlighet att skicka in en ansökan. Beslutet som togs för medlen 2023 är ett inriktningsbeslut vilket innebär att projektägare enbart kommer att kunna beviljas samma summa för 2024 som projektet beviljats för 2023.

Mer information om hur du som driver projekt ska gå tillväga för att ansöka hittar du här

Programperiod 2021 - 2030

I början av 2021 antogs en ny regional utvecklingsstrategi och en ny överenskommelse tecknades mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att genomföra satsningar som bidrar till hållbar utveckling i länets samtliga kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2021 - 2030 och Klimat 2030. Styrande för fördelning av utvecklingsmedlen kommer vara Utvecklingsstrategi för Sjuhärad och dess fem fokusområden samt Kulturplan för Boråsregionen.

Medlen avser bidra till lokalt och delregionalt inflytande och engagemang i det regionala
utvecklingsarbetet genom att kommunernas förutsättningar och möjligheter tas tillvara i de
satsningar som görs. På samma sätt avser medlen bidra till att delregionala satsningar
tydligare kan docka an till de regionala förutsättningar och möjligheter som finns. För att beviljas medel måste de allmänna villkoren för delregionala utvecklingsmedel uppnås. Detta gäller både för genomförandeprojekt och för förstudieprojekt.

Vem kan söka?
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi, ideell förening och/eller social
ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en organisation.


Programperiod 2014 - 2020

Under programperioden 2014-2020 delade Boråsregionen ut utvecklingsmedel för projekt som gynnade utveckling och tillväxt i regionen. Fördelningen grundar sig i den överenskommelse som tecknats mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att formera genomförandet av Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG2020). Överenskommelsen reglerar hanteringen av de medel som Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillförs från Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd (RUN), Kulturnämnd (KN) och Miljönämnd (MN).

De prioriterade målfrågorna var inriktade på att skapa möjligheter för företagande och företagsutveckling, säkerställa nödvändig kunskap och kompetens, säkerställa tillgång till kommunikation och samverkan för invånarna, skapa en hållbar framtid genom miljödriven affärsutveckling samt att Boråsregionen skulle synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter. Utvecklingsmedel kunde sökas inom tre områden: tillväxt, miljö och kultur.

För närvarande pågår ett antal samverkansprojekt som finansierats enligt programperioden 2014-2020. 2022 är tredje och sista året för projekten innan den nya programperioden implementeras.


Projektmedel

Förstudiemedel

Sök projekt- eller förstudiemedel

Redovisning och rekvirering

Projekt vi driver

Projekt vi stödjer