Boråsregionen

HÅLL UT!

Projektägare: HoloHouse (fd. Miljöbron)
Sökt bidrag: 300 000kr
Beviljat bidrag: 300 000kr
Projektperiod: 2020-03-01-2022-12-31
Kontaktperson: Ebba Ekman

Beskrivning
Miljöbron är en ideell förening som skapar och driver hållbarhetsprojekt i samverkan mellan universitetsstudenter och företag/organisationer. Genom behovsanalyser hos sina partner-organisationer hjälper Miljöbron till att sätta hållbarhetsmål och problemformuleringar. Därefter tillsätter de studentgrupper med relevant kompetens i olika projekt som syftar till att uppnå dessa hållbarhetsmål. Företagen får hjälp att utveckla sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling och studenterna skaffar sig arbetslivserfarenhet, kontakter i näringslivet och ett ökat intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Föreningen har sju anställda och en styrelse som består av representanter från akademi, näringslivet och offentlig sektor.

Håll Ut!-projektet syftar till att under 2020 göra en målinriktad insats för små och medelstora företag inom Sjuhärads landsbygdskommuner med fokus på hållbarhet och Agenda 2030. Genom projektet vill vi kartlägga och identifiera behov i kommuner och företag samt höja deras kunskap inom miljö- och hållbarhet och de globala målen. I rådande Corona-kris kommer fokus ligga mest på att hjälpa de deltagande organisationerna att hitta kort- och långsiktiga lösningar på de utmaningar som kommer med krisen. Dessa lösningar ska utvärderas utifrån FNs hållbarhetsmål och organisationens eget utgångsläge.

Genom att öka kunskap och engagemang kring hållbarhetsfrågor kan regionens konkurrenskraft stärkas och skapa en mer attraktiv arbetsmarknad. Genom att möjliggöra för organisationer att samarbeta med studenterna skapas möjligheter för studenter att praktisera sin kunskap inom domäner som hållbar affärsutveckling, digitalisering och hållbarhet, smart och hållbar produktutveckling. I projektet träffa studenterna möjliga framtida arbetsgivare och kan därmed knyta kompetenser till arbetstillfällen på ett mer proaktivt, och långsiktigt sätt. Projektet genomförs i samklang med existerande näringslivsnätverk och andra relevanta kommunala nätverk för att maximera kopplingar och synergieffekter.

Målstyrning
Inom hållbarhetsområdet kopplar projektet främst till målet ”Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land” men till viss del även målet att ”utveckla miljölösningar med ambition att påverka global via affärsdriven miljöutveckling”. Det första målet kopplar främst till insatserna med studentprojekt och andra insatser inom hela Sjuhäradregionen, även inom kommuner på landsbygden. Målet med att utveckla miljölösningar sker främst genom olika riktade insatser för att höja kunskapsnivån och bidra till att integrera hållbarhet inom företags- och affärsmodeller.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet kommer att genomföras från ett Sjuhäradsperspektiv och koppla till de prioriterade målfrågorna. Utifrån miljöinsatsens område - hållbar landsbygdsutveckling - så fokuserar projektet särskilt på företag och kommuner på landsbygden. Högskolan i Borås samt VGR som är viktiga parter i utvecklingen av Sjuhäradregionen delfinansierar projektet. Miljöbron har ett delregionkontor i Borås och kommer att kontinuerligt utveckla verksamheten i Sjuhäradregionen. Projektet samverkar med minst 5 kommuner och då främst landsbygdskommunerna (Mark, Vårgårda, Tranemo, Herrljunga och Svenljunga). Samverkan sker också med Högskolan i Borås, Borås Science Park och ett antal företag.

Aktiviteter

 • Aktiviteter inom näringslivsnätverket: delta i olika träffar, företagsbesök.
 • Behovsanalyser gällande Corona-situationen, hållbarhetsutvecklingspotential och möjlighet hos små- och medelstora företag.
 • Planering och genomförande av minst 10 studentprojekt.
 • Medverkan i e-learning om vikten av ett hållbarhetstänk och affärsmöjligheterna kring Agenda 2030
 • Kartläggning av kommuners behov inom hållbarhetsarbetet och i genomförandet av Agenda 2030.
 • Delta i kommuners nätverksträffar för att informera och engagera kommunernas näringsliv i projektet.

Långsiktig effekt
Projektet leder till en miljödriven och hållbar utveckling inom regionen, både på kort och lång sikt genom att:

 • Möjlighet till minskade effekter av Covid-19
 • Samverkan mellan högskola/universitet och näringsliv ökar
 • En målinriktad satsning görs inom små- och medelstora företag inom landsbygdskommunerna
 • Skapa grund för långsiktigt hållbarhetsarbete inom kommuners näringlivsnätverk
 • Kompetens bibehålls inom regionen då fler studenter redan under studietiden får möjlighet till att knyta kontakt med potentiella arbetsgivare
 • Företag får hjälp med att se över potential till förbättringsarbete inom miljö- och hållbarhet med fokus
  på konkurrensfördelar, ekonomiska fördelar samt minskad miljöbelastning
 • Kommuner får stöd i sitt arbete med att kunskapshöja sina lokala företag inom miljö- och hållbarhet (bidrar till kommunernas arbete med bl.a. Agenda 2030 och miljöpolitiska mål)