Boråsregionen

Creative Innovation

Projektägare: Creative Cluster Innovation Hub Väst ekonomisk förening (Creative Cluster)
Sökt bidrag: 850 000 kr
Beviljat bidrag: 850 000 kr
Projektperiod: 2020-04-01-2023-04-01
Kontaktperson: Ingrid Nyman


Insats: Innovation och konkurrenskraft
Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte
Creative Innovation syftar till att kompetensutveckla små- och medelstora företag inom kreativa och kulturella branscher i praktiskt innovationsarbete så att de kan växa, öka sin omsättning och tacka ja till större uppdrag och utmaningar. Med hjälp av kunskap och forskningsresultat från FOU-miljöer ska företagarna stödjas i att identifiera sina utvecklingsbehov och potential samt erbjudas konkreta tips och verktyg på hur de kan tillgodose behoven och ta vara på sin maximala potential. Målet är att 60% av företagen ska ha samverkat med RISE under projektperioden.

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till målet om en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål för Boråsregionen.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet planerar att genomföra aktiviteter i samtliga kommuner i Sjuhärad under projektets genomförandefas. Samverkan inleds med Borås, Marks och Ulricehamns kommuner. Creative Cluster är ett initiativ från Näringslivsenheten i Borås och föreningen har som vision att bygga en mötes- och innovationsplattform i Västsverige som skapar infrastruktur för företag, kreatörer och samarbetspartners inom de kreativa och kulturella näringarna.

Förväntat resultat
Genom att stärka spetskompetensen och klusterbildningen i Sjuhärad samt bilden av Creative Cluster som en kompetensutvecklande aktör med inriktning på de kreativa och kulturella näringarna och med närvaro i alla Sjuhärads kommuner ökar förutsättningarna för regional utveckling inom dessa företag. Ett förväntat resultat är att lära ut nya metoder och verktyg utifrån FoU-miljöernas forskningsresultat kan företagen själva fortsätta utvecklas efter projekttidens slut. Creative Innovation ska resultera i att 60 företag samverkat med RISE i syfte att identifiera företagens utvecklingsbehov samt ta fram konkreta lösningar på dem utifrån praktiskt innovationsarbete.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft?
Den insats som efterfrågas ska rikta sig mot att föra samman Sjuhäradregionens företag med den forskning och de utvecklingsmiljöer som finns i regionens innovationssystem. Insatsen ska stödja små- och medelstora företag i att identifiera utvecklingsbehov och att tillsammans med kompetens vid högskola, universitet och/eller forskningsintstitut möta deras behov. Det kommer ske i projektet genom samverkan med RISE forskningsinstitut. Föreningens uppdrag är att stimulera små- och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar i praktiskt innovationsarbete så att de kan växa, öka sin omsättning och kunna anta större uppdrag. I detta projekt kopplas företagen inom KKN ihop med forskningsmiljöer för att utveckla nya arbetsmetoder och verktyg i sitt innovationsarbete. Sjuhärads kluster inom KKN-området är ett av vår delregions styrkor i förhållande till andra delregioner och verksamheten är etablerad i Boråsregionen. Creative Cluster bedriver en systematisk och struktururerad verksamhet inom området KKN och är en profilverksamhet för Sjuhärad.