Boråsregionen

Sök projekt- eller förstudiemedel

Projektmedel

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och Kulturplan för Boråsregionen 2020 - 2023. Ambitionen är att projekten ska åstadkomma effekter i hela delregionen och den gemensamma nyttan för Sjuhärad är vägledande. Utlysningen är en del av den överenskommelse som Boråsregionen tecknat med Västra Götalandsregionen med syfte att bidra till utveckling i hela Västra Götaland.

17 nya delregionala utvecklingsprojekt är beviljade för 2023 - 2024
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 21 oktober att fördela delregionala utvecklingsmedel om totalt 11 mnkr till 17 utvecklingsprojekt.

Utvecklingsprojekten spänner över flera olika områden och kommer att genomföras av aktörer från kommun, näringsliv, civilsamhälle och akademi. Gemensamt för alla projekt är att flera aktörer samverkar, eftersom samarbete möjliggör större effekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig.

Dokument


Förstudiemedel

Just nu pågår handläggning av ansökningar som inkommit för förstudier 2023.

Läs mer >> Öppnas i nytt fönster.


Har du frågor?

Kontakta Ellen Lageholm