Boråsregionen

Företagsrevitalisering i Boråsregionen

Projektägare: Högskolan i Skövde
Sökt bidrag: 442 500 kr
Beviljat bidrag: 442 500 kr
Projektperiod: 2020-01-01-2023-06-30
Kontaktperson: Christian Jansson

Insats: Innovation och konkurrenskraft
Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte
Projektet syftar övergripande till att öka konkurrenskraften bland små- och medelstora företag (här aktiebolag med 10-250 anställda) i Boråsregionen och Fyrbodal. Projektet syftar till att få fler stabila företag att börja växa (dvs revitaliseras) i Boråsregionen och Fyrbodal. Ett liknande projekt genomförs i Skaraborg med goda resultat. I projektet identifierades familjeföretag som den grupp där revitaliseringar oftast sker men också katalysatorer som ger förutsättningar för revitalisering.

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till målet om en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål.

Sjuhäradsperspektiv
Kommunernas näringslivschefer kommer att vara projektets närmsta samarbetspartners då
projektets mål är att öka sysselsättningen på kommunal nivå. Näringslivscheferna har god kunskap om det lokala näringslivet och är viktiga samarbetspartner för att identifiera företag med potential att revitaliseras. En grund för projektet är att samla de resurser som finns för näringslivsutveckling där varje part bidrar med sin kompetens. Samverkan sker mellan Högskolan i Skövde, näringslivscheferna samt regionala tillväxtaktörer som Connect Väst och Almi. Samtliga kommuner ingår.

Förväntat resultat
Att 20 företag från Boråsregionen ska delta i revitaliseringsprogrammet, att minst hälften av dessa upplever att projektet bidragit positivt till utvecklingen av verksamheten avseende tillväxt. Tre forskare kommer att delta i projektet. Ett förväntat resultat är att Connect Väst och Almi använder resultaten av projektet för att effektivisera användningen av regionala tillväxtmedel. Utifrån projektets resultat kommer nya arbetssätt att tas fram för hur företag som revitaliseras mer effektivt kan nås av det regionala tillväxtstödet som erbjuds.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft?
Projektet möter identifierat behov och prioriterad insats genom att det bidrar till att företag får kunskap om forskningsmiljöer, var man kan söka medel för utvecklingsinsatser, utveckla nya affärsmodeller, att forskning omsätts i konkreta utvecklingsinsatser och ökad konkurrenskraft och tillväxten i små och medelstora företag i Sjuhärad. Det kan bidra till att underlätta generationsskifte i företag - en utmaning i Sjuhärad där många företagsledare i familjeföretag är över 60 år.