Boråsregionen

Creative Cluster CO-working

Projektägare: Creative Cluster
Beviljat bidrag: 500 000kr
Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Kontaktperson: Ingrid Nyman

Syfte
Projektet syftar till att öka deltagande företags nätverk, kunskap och företagsamhet vilket ska leda till utveckling och/eller nyetablering av företag. Att testa, paketera och identifiera ett framgångsrikt koncept på CO-working som andra kan ta efter/ta vidare. Att öka samverkan tvärsektoriellt över Sjuhärads olika kommuners gränser. Att sprida kunskap om innovationssystemet, dess kringliggande verksamheter och möjligheterna de erbjuder och att möjliggöra för deltagande företag att synas på en ny arena/plattform.

Fokusområde samt insats i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som projektet ska möta
Projektet söker inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig delregion samt insatsen Förmåga att tillvarata tillväxtpotentialen i det befintliga näringslivet.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet avser att aktivt samverka med Bollebygd, Borås, Tranemo, Herrljunga, Ulricehamn och Mark via näringslivsorganisationer/näringslivschefer. Projektet är gränsöverskridande sett till de kommunala gränserna och medför även att företag från olika delar av Sjuhärad möts på en gemensam arena, där behov och intresse styr snarare än kommungränser.

Förväntat resultat
Projektet har fyra mätbara mål: 15 antal deltagande företag/träff, 2 antal deltagare från FoU, innovationssystemet eller kommunalt/näringslivsbolag, 1 antal kommuner som driver idéen om CO-working vidare efter projektslut, 12 antal deltagande företag som upplevt utökat nätverk/kompetens per gång.