Boråsregionen

Digitalt kompetensmäkleri

Projektägare: Borås Vuxenutbildning
Beviljat stöd: 380 000kr/år
Projektperiod: 2018-12-10 – 2021-12-31
Kontaktperson: Ann-Katrine Fransson Holst

Bakgrund
Kompetensplattformsarbetet i Boråsregionen har tidigare mottagit tillväxtmedel under perioden 2014-01-01-2016-12-31. I slutrapporten för dessa tillväxtmedel står angivet att den tvärprofessionella samverkansgrupp som formerats i Boråsregionen (KP-Forumgruppen) önskar vidareutveckla kompetensmäklarfunktionen då denna insats visat sig vara lyckosam för att skapa utbildningar enligt arbetsgivarnas efterfrågan. Kompetensmäklarfunktionen är en av de operativa insatser som idag krävs för att arbetsgivare och utbildnings-anordnare i samförstånd ska bidra till Boråsregionens tillväxt.

Beskrivning
Inom ramen för KP-Forumgruppens uppdrag att samverka för ett effektivt kompetensförsörjningsarbete i Boråsregionen har kompetensmäklarfunktionens arbete uppmärksammats som särskilt effektivt. Idag bidrar funktionen till att ge arbetsgivare bättre verktyg för att analysera och formulera sina kompetensbehov för matchning med utbildningsutbudet. Då det visat sig att ökad digitalisering ger större möjligheter för arbetsgivarna att nå fler och då detta skapar tidseffektivitet samt ökade möjligheter till god projektledning/-processkartläggning bör kompetensmäklarfunktionen verka för digitalisering. Genom att öka förståelsen för hur navigation kan ske i sociala medier och genom att utveckla digitala kanaler som bjuder in arbetsgivare, arbetstagare och utbildningsanordnare kan mäkleriet för bättre matchning effektiviseras och utvecklas i takt med den digitala samhällsförändringen.

Målstyrning
Utgångspunkten för denna ansökan är målbeskrivningar i VG2020 och ska ses som en insats för att uppfylla det regionala målet att ”utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov”.

Sjuhäradsperspektiv
Kompetensförsörjningsarbetet är beroende av att inta ett Sjuhäradsperspektiv då de funktionella arbetsmarknads-områdena visar på rörlighet av både studerande och arbetstagare. Det är endast genom ett Boråsregionalt samarbete som matchningsproblematiken kan lösas.

Aktiviteter
Den ökade digitaliseringen påverkar oss alla. Våra köpmönster förändras, samförstånd och delaktighet kan utvecklas via sociala medier och det är där både arbetsgivare, blivande arbetstagare och utbildnings-anordnare kan mötas för att ta del av jobb-/och utbildningserbjudanden och rätt matchning av kompetens. De aktiviteter som kompetensmäklarfunktionen ska utveckla i Boråsregionen genom digitalt kompetensmäkleri är både nyskapande och gränsöverskridande. Det ska ses som en del i ett större utvecklingsarbete där det krävs både digitala och fysiska forum för kompetensförsörjningsarbetet – insatser som ska beskrivas i en strategisk kompetensförsörjningsplan.

Långsiktig effekt
Kompetensförsörjningsarbete är ett ständigt pågående processarbete som kräver ökat samförstånd av problem-/och utvecklingsområden och ett reellt samarbete mellan alla berörda parter. I denna process behöver olika insatser prövas för att utröna om de stöttar utvecklingsarbetet. Digitalt Kompetensmäkleri i Boråsregionen bör ligga i linje med de framtida intentionerna och samhällsutvecklingen.

Framtida uppväxling
KP-Forumgruppen har för avsikt att inkomma med ytterligare en ansökan som inbegriper digitalt kompetensmäkleri som en del i ett större utvecklingsarbete. Kompetensförsörjningsarbetet i Boråsregionen står inför allt större utmaningar vilket kräver en uppväxling av insatser, en strategisk tid- och aktivitetsplan (en kompetensförsörjningsplan för alla parter) samt tillskapande av forum där parter kan mötas för ökat utbyte av önskemål och idéer.

Här kan du läsa mer om Kompetensplattformen