Boråsregionen

Infrastruktur och kollektivtrafik

För att knyta ihop medlemskommunerna med varandra och med närliggande regioner driver vi olika projekt för att utveckla vägar och kollektivtrafik.

Nationell och regional plan
Under 2018 reviderades nationell och regional plan för transportinfrastruktur som sträcker sig fram till 2029. Här kan medlemskommunerna vara med och påverka. På förbundet sammanställer vi vad kommunerna vill se för förbättringar gällande vägar, järnvägar, kollektivtrafik, samt gång- och cykelvägar och för önskemålen vidare till Västra Götalandsregionen.

Utbyggnad av E20
Fram till 2025 kommer hela den sträckan på E20 som går genom Västra Götaland att byggas ut till mötesfri landsväg. Som medfinansiärer står både Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och kommuner, däribland medlemskommunerna i Boråsregionen.

Kollektivtrafik
För att kunna knyta ihop de olika delarna i Boråsregionen och även komma närmre övriga regioner i Västra Götaland är en väl fungerande kollektivtrafik ett viktigt inslag. Det är Västra Götalandsregionen som är ansvarig för kollektivtrafiken i vår region.

För dialog och samverkan kring strategiska frågor för kollektivtrafikens utveckling är kommunerna i Västra Götaland indelade i fyra delregionala kollektivtrafikråd. DKR. Råden sammanfaller med de delregionala kommunalförbunden. I Boråsregionen är det Direktionen som utgör det delregionala kollektivtrafikrådet och det sammanträder två gånger per år i anslutning till ordinarie Direktionssammanträde.

Nätverket för kollektivtrafik är ett tjänstepersonsnätverk med representanter från respektive kommun. I gruppen ingår även företrädare från Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Nätverket hanterar framförallt strategiska kollektivtrafikfrågor som politiskt hanteras av det Delregionala kollektivtrafikrådet.