Boråsregionen

Smart Textiles & DO-Tank Center

Projektägare: Högskolan i Borås/Science Park Borås
Sökt bidrag: 3 000 000 kr
Beviljat bidrag: 3 000 000 kr
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31
Kontaktperson: Erik Bresky

Insats: Innovation och konkurrenskraft
Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte
Syftet med projektet är att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan användas i nyskapande, kommersiella lösningar på oväntade sätt. Lösningarna kan vara såväl prototyper/produkter som tjänster och processer. Genom projektet tillvaratas och utvecklas regionens koncentration av aktörer med spetskompetens inom området textil. Detta leder till att lokala företag involveras i utveckling och produktion, något som skapar nya arbetstillfällen samt nya företag.

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till målet om en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål.

Sjuhäradsperspektiv
Den primära målgruppen är små och medelstora företag i Sjuhäradsregionen. Genom projektet tillvaratas och utvecklas Boråsregionens koncentration av aktörer med spetskompetens inom området textil. Som kluster och innovationssystem skapar Smart Textiles både ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt centrum för textil och forskning och utveckling. Samarbeten och projekt med lokala företag innebär produkter på marknaden och nya arbetstillfällen lokalt.

Förväntat resultat
En långsiktig effekt av Smart Textiles projekt är att utveckla regionen till ett internationellt ledande centrum för utveckling, design och specialiserad produktion av nästa generation av högteknologiska textilier inom medicinområdet.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft?
Smart Textiles och Do-Tank Center bidrar till att föra samman företagen i Sjuhärad med den forskning och de utvecklingsmiljöer som finns i Västra Götalandsregionen. Satsningen möter behovet och stärker små- och medelstora företags konkurrenskraft genom ökad kunskap och kompetens. De riktar in sig på att resultaten av forskningen och innovationerna ska användas i nyskapande och kommersiella produkter på oväntade sätt och skapa förutsättningar för företagsutveckling mot nya affärsmodeller.