Boråsregionen

Regional utveckling

De fastställda styrdokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag och fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 - 2030
Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Strategin består av fyra långsiktiga prioriteringar och fyra kraftsamlingar. Strategin är vägledande för förbundet och kommunerna i Sjuhärad.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 - 2030
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala
utvecklingsarbetet 2021 2030. Strategin lyfter fram prioriterade fokusområden, inriktningar och önskade effekter. Strategin är styrande för förbundet och fungerar som vägledning och inspiration för alla parter som bidrar till utvecklingsarbetet i Sjuhärad.
Strategins fem fokusområden är:

 • En innovativ och konkurrenskraftig delregion
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • En socialt hållbar delregion
 • En cirkulär och hållbar framtid
 • Hållbar samhällsplanering

Fokusområdena samspelar med den regionala utvecklingsstrategins
långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Strategin lyfter också upp
kopplingen till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Kulturplan för Boråsregionen 2020- 2023
Utifrån Kulturstrategi Västra Götaland en regional kulturplan, har en delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för satsningar under perioden 2020 2023. Kultursamverkan i Boråsregionen ska bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi.
Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan

 • Bibliotek och läsfrämjande
 • Kulturskolan barn och ungas eget skapande
 • Offentlig konst och gestaltad livsmiljö
 • Hållbar platsutveckling
 • Folkbildning och civilsamhälle
 • I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen

Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel 2021 - 2024
Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter
årligen medel för delregional utveckling. De regionala medlen
motfinansieras till samma nivå av medlemskommunerna. Syftet är att med
gemensam finansiering skapa en god grund för regional och delregional
utveckling genom flernivåsamverkan.