Boråsregionen

7H Kompetens

Projektägare: HoloHouse (fd. Miljöbron)
Sökt bidrag: 450 000 kr
Beviljat bidrag: 450 000 kr
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31
Kontaktperson: Marcelo Pino Guerrero 

Insats: Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte
Projektet syftar till att skapa samverkansprojekt mellan studenter och företag för att göra regionen långsiktigt konkurrenskraftig och samtidigt skapa en mer attraktiv arbetsmarknad. Syftet är också att skapa skalbara kompetensförsörjningsprogram för branscher i behov av kompetensförsörjning. Genom att arbeta med studenter som både kompetensbärare och arbetskraft kan det bidra till företagens kompetensförsörjning och unga akademikers bild av arbetslivet i Sjuhärad. Dessutom syftar projektet till att ta fram en e-learningplattform som kan användas internt hos företagen för att ytterligare sprida denna kompetens så att det inte begränsas till vissa personer.

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till området ”En region för alla” i den regionala utvecklingsstrategin VG2020 samt målet ”Utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov i den delregionala utvecklingsstrategin. Det är ett prioriterat mål i Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi.

Sjuhäradsperspektiv
Samverkan kommer att ske med alla kommuner i Boråsregionen och kommunernas näringsliv bjuds in till alla aktiviteter. Projektet samverkar generellt nära kommuner och kommunala bolag. Högskolan i Borås är en av Miljöbrons viktigaste samverkansaktörer i Sjuhärad och delfinansierar projektet. Samverkan sker även med övriga aktörer i innovationssystemet. Miljöbron har kontor i Textile Fashion Center.

Förväntat resultat
Miljöbron syftar till att stärka kompetensen hos både studenter på Högskolan i Borås, i det interna arbetet på högskolan men framförallt hos företagen i regionen. Kommunerna står inför flera utmaningar kopplade till tillväxt, demografisk uppsättning, hur tätbefolkade kommunerna är och hur attraktiva de och företagen är som arbetsgivare. Det förväntade är ett ökat inflöde av arbetskraft och kompetens inom hållbar utveckling till företag och kommuner i Boråsregionen. Projektet ska bidra med e-learningplattform, praktikanter och studentuppdrag som bidrar till en hållbar regional utveckling.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Kompetensförsörjning?Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för företagen i Boråsregionen. Det är svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft med högre utbildning och satsningen på kompetensförsörjning genom att koppla ihop studenter från hela Västra Götalandsregionen med den eftersökta
kompetensen som näringslivet i Sjuhärad behöver. Det kan vara ett sätt att öka inflödet av utbildad arbetskraft till Sjuhärad och öka kompetensen inom företagen. Projektet knyter en ung utbildad generation med befintliga företag och kommuner. Verksamheten syftar till att knyta samman akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Genom existerande nätverk och projektets styrgrupp kommer 7H Kompetens öka utbytet av studenter från Chalmers, GU, Högskolan i Väst och Högskolan i Skövde och underlätta inflödet av nödvändig kompetens till Boråsregionen. Samordning och samverkan med utbildningsväsendet ökar genom att projektets styrgrupp består av representanter för Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola.