Boråsregionen

Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Beviljades medel: 2022-12-17
Beviljat stöd: 2 250 000kr/år av regionala utvecklingsnämnden
Projektperiod: 2022-01-01-2023-12-31
Kontaktperson: Mikael Szanto

Beskrivning

Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad är en del av Västra Götalandsregionens kraftsamling Fullföljda studier Länk till annan webbplats. inom den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030. Arbetet kopplar an till Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och de två fokusområdena En socialt hållbar delregion samt Strategisk kompetensförsörjning.

Arbetet för fullföljda studier syftar till att fler unga ska ha en fullföljd gymnasieexamen genom att ge barn och unga i Västra Götaland de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro.

Det övergripande målet med projektet är att bygga upp delregionala kunskapsnoder som skapar förutsättningar för hållbart och långsiktigt arbete inom området fullföljda studier med fokus på samverkan och utveckling, vilket sammantaget syftar till att öka andelen barn och unga som fullföljer sina studier.