Boråsregionen

Vägledning för livet

Projektet "Vägledning för livet" syftar till utveckling av skolornas SYV-funktioner som är en mycket aktuell och viktig fråga.

Projektets huvudmål är att SYV ska vara ett högt prioriterat område:

- Där individer matchas för utbildningar som leder till utveckling och arbete på den regionala arbetsmarknaden

- Där resurser ställs till förfogande och där SYV har ett högt mandat, hög kompetens och god omvärldsförståelse.

I projektet kommer transnationellt samarbete med Frankrike och Danmark att genomföras. I Frankrike har ett framgångsrikt projekt, Les centres d'information et d'orientation (CIO), kring studie- och yrkesvägledning lett till att neutrala plattformar skapats där vägledning över åldersgränser har införts och mötet har uppmuntrats genom enkelhet och tillgänglighet i offentliga lokaler. I Danmark arbetar man med neutrala mötesplatser för vägledning i form av vägledningscenter (Ungdommens Uddannelsevejledning och Stuidevalg) och en nationell E-vägledning. De transnationella utbytena syftar till att ge inspiration om hur nya metoder och mötesplatser för studie- och yrkesvägledning kan utvecklas i Sverige.

I projektet kommer pilotskolor att testa nya metoder och mötesplatser för studie- och yrkesvägledning.

I projektet kommer kompetensutvecklingsinsatser för studie- och yrkesvägledare att genomföras inom exempelvis E-vägledning och att motverka könssegregerade studie- och yrkesval. Att utveckla och stärka nätverk för studie- och yrkesvägledning är också en prioriterad fråga inom projektet. Projektet kommer också att verka för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv samt att studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar.

Projektet varar i två år med start 1 april 2017. Vägledning för livet finansieras via Europeiska socialfonden (ESF) om 4,9 miljoner kronor. Skaraborgs kommunalförbund är projektägare med kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad som medsökande.