Boråsregionen

Tillväxt och finansering för ägarledda företag

Projektägare: Connect Sverige Region Väst
Sökt bidrag: 1 514 500 kr
Beviljat bidrag: 1 514 500 kr
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31
Kontaktperson: Marcus Nordanstad


Insats: Främja tillgången av finansiering för tillväxt
Främja tillgången av finansiering för tillväxt är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte
• Att stärka och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små- och medelstora företag i
Boråsregionen/Sjuhärad genom att främja tillgången till finansiering för tillväxt och
strukturerad affärsutveckling
• Att utveckla och etablera de kompetenser och strukturer som finns i Sjuhärad inom
tillväxtanalys och kapitalanskaffning genom samverkan mellan Connect Väst, Almi
Företagspartner och Inkubatorn i Borås
• Öka kontaktytorna mellan tillväxtbolag, investerare och kreditgivare genom att etablera ett
affärsängelnätverk och ett forum för fysiska möten mellan tillväxtbolag och investerare
• Öka kännedom hos tillväxtbolag i Sjuhärad om finansieringsalternativ såsom bidrag, lån,
riskkapital, factoring, leasing, crowdfunding, mikrofonder, exportlån, notering mm som finns
tillgängliga för bolag i olika utvecklingsskeenden

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till målet ”En ledande kunskapsregion” i den regionala utvecklingsstrategin, samt målet ”Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag” i den delregionala utvecklingsstrategin. Det är ett prioriterat mål.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet ska vara verksamt i alla Sjuhärads kommuner. Kommunernas näringslivskontor medverkar aktivt i projektet vilket skapar förutsättningar för att Sjuhäradsperspektivet och den lokala kunskapen och förankringen tillgodoses. Projektet har ett tydligt Sjuhäradsperspektiv då flertalet kommuner utanför Borås är involverade och kontaktade i planeringsfasen. Samarbete kommer att ske med lokala partners till Connect, Almi och Inkubatorn.

Förväntat resultat
Förväntade resultat av ökad tillgång till finansiering för tillväxt blir de långsiktiga effekterna att fler företag ökar sin förmåga att växa genom en ökad insikt om specifika tillväxthinder och i slutändan säkrar finansiering så att de blir mer konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. En förbättrad finansieringsinfrastruktur bidrar till en ökad vilja för bolag att etablera sig i Sjuhärad. En förväntad långsiktig effekt är ett etablerat investerarnätverk i Sjuhärad som synliggör tillgängligt tillväxtkapital.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Främja tillgången av finansiering för tillväxt?
Boråsregionen efterfrågar inom detta område insatser som på olika sätt stöttar småföretag i att få tillgång till kapital för att kunna växa och expandera. Insatserna ska underlätta för småföretag att komma i kontakt med investerare samt ge ökat inflöde av kapital i tillväxtföretag. Samverkan mellan aktörerna i innovationssystemet Connect, Almi och Inkubatorn skapar en stark bas för stöd till företag där de olika organisationernas nätverk, verktyg och arbetssätt bidrar till att synliggöra och öka tillgängligheten till investeringskapital, att synliggöra möjligheterna till kapital för företagen samt att koppla samman tillväxtföretag med möjliga investerare och kapital. Denna ansökan är den enda som riktar sig till denna prioriterade insats och identifierade behovet i analysen.