Boråsregionen

Art Center Sjuhärad

Art Center Sjuhärad – Hållbarhet, innovation, inkludering

Projektägare: Teater Nu
Beviljat bidrag: 350 000 kr för år 2021
Projektperiod: 2019-03-01-2022-06-30
Kontaktperson: Sara Östebro

Beskrivning
Teater Nu är ett konstkompani med bas i Göteborg som skapar scenkonst, rum för samtidskonst och mobiliserar mötesplatser. De blandar konstnärliga praktiker så som teaterregi och konstcurating med samhällsentreprenörsskap och processledning. Teater Nu brinner för utforskandet av nya platser, nya former, nyskrivet och arbetar tvärdisciplinärt. Genomgående finns en vilja att tillgängliggöra och samtidigt fördjupa – en dualitet vars utmaning attraherar. Teater Nu är ett växthus för konstnärliga idéer. Teater Nu har etablerat Boy Konsthall ”Ett rum för samtidskonst” i Bollebygd och vill samverka för att utveckla och främja kulturutveckling i Sjuhärad.

Projektet Art Center Sjuhärad vill utveckla Sjuhärad genom att samordna verksamheterna i noderna Rydal, Bollebygd och Uddebo till attraktiva residensplatser för konstnärer och konstnärlig utveckling. Med projektet vill man tillsammans lägga grunden till ett delregionalt konstcentrum för och med föreningar och fria kulturutövare. Med Art Center vill noderna utveckla ett kultursystem som möter framtiden och stärker de fria aktörerna i sin utveckling mot självförsörjande organisationer. Ett mål i projektet är samverkan och medverkan i GIBCA 2021 – Göteborgs internationella konstbiennal.

Projektets övergripande syfte är att genom delregional samverkan mellan Teater Nu (Boy konsthall), Drömfabriken i Uddebo, Rydals museum, Nycirkusfestival Rydal och Internationellt Vävcenter Sjuhärad möjliggöra för ett större och gemensamt grepp om utvecklings- och publikarbetet samt tillgängliggöra respektive verksamheter för en bredare publikgrupp. Genom samarbete och strategisk planering ges större möjlighet att ta del av de kulturella krafter som spirar i Sjuhärad. Den breda samverkan bidrar till större genomslagskraft för verksamheterna.

Målstyrning
Projektet ligger i linje med två av de prioriterade målbilder som beskrivs i Kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023. Det är målbilderna Offentlig konst och gestaltad livsmiljö där Sjuhärad är ett nationellt och internationellt uppmärksammat centrum för offentlig konst och design i alla dess former och uttryck och Hållbar platsutveckling – natur- och kulturarv, besöksnäring. Art Center Sjuhärad uppfyller målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla genom att stärka samtidskonsten och samverkan mellan olika konstarter och verksamma konstnärer i delregionen. Art Center ligger i linje med tre av fem strategiska områden i regionens kulturstrategi: Utveckla kapaciteter, Gynna nyskapande och Öka internationaliseringen.

Sjuhäradsperspektiv
Samverkan sker mellan Bollebygd, Mark och Tranemo kommuner. Respektive kommun går in med resurser i projektet. Projektet bidrar till den gemensamma nyttan i Sjuhärad genom att samordna och stärka fria kulturutövare och nyskapande kulturverksamheter. Befintliga konst- och kulturverksamheter blir mer tillgängliga för invånarna och lägger grunden till ett nytt kultursystem med yrkesverksamma konstnärer och konstnärsresidens. Projektet bidrar även till kulturutveckling och samverkan med offentliga kulturverksamheter. Samarbete sker med projektet Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker.

Aktiviteter
Ett antal workshops kommer att genomföras om kommunikation, samverkan med besöksnäringen, öppningen av Internationellt Vävcenter Sjuhärad, konstnärsresidens, Nycirkusfestival, Street Art, utveckling av satsningen på Lysande fönster i Rydal samt bussresor.

Långsiktig effekt
Projektet Art Center Sjuhärad lägger grunden för ett nytt tvärsektoriellt kultursystem i Sjuhärad och ett nytt konstcentrum för fria kulturutövare och föreningar. Art Center Sjuhärad bidrar till att Boråsregionen blir ett kreativt konstcentrum med regionalt och internationellt verksamma konstnärer med inriktning på konstnärer verksamma på mindre orter. Det stärker de kulturella och kreativa näringarna på landsbygden och hållbar platsutveckling samt utvecklar den kulturella infrastrukturen i Sjuhärad. Det bidrar även till kulturdriven platsutveckling och främjar Sjuhärad som en attraktiv destination att bo, leva och verka i samt besöka.