Boråsregionen

Hållbart näringsliv

Projektägare: Inkubatorn i Borås AB
Sökt bidrag: 377 750 kr
Beviljat bidrag: 377 750 kr
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31
Kontaktperson: Madeleine Sääf

Insats: Innovation och konkurrenskraft
Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte
Projektet syftar till att stärka och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i Boråsregionen genom att ge dem inspiration, kunskap och verktyg som skapar förutsättningar för hållbar innovation och förnyelse. Med projektet vill Inkubatorn utveckla kompetensen inom hållbarhet genom samverkan mellan Högskolan i Borås, Inkubatorn och näringslivet. Man vill också öka kännedomen inom hållbarhet, hållbarhetsbegreppen, Agenda 2030 och cirkulär ekonomi. Ett mer hållbart företagande kan bidra till mer lönsamhet.

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till målet om en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål.

Sjuhäradsperspektiv
Samverkan sker mellan Borås och Marks kommuner. I övrigt sker ett utökat utbyte som en del av projektets samarbete med lokala företagarföreningar, bransch- och klustergrupperingar som Textile Fashion Center och E-Handelsstaden. Samverkan sker även med Innovationsgruppen, en designad gruppering med representanter ur samtliga organisationer: Drivhuset, MarketPlace Borås, Textile FashionCenter, Coompanion, NyfC, Science Park Borås, E-handelsstaden och IUC som alla är verksamma i Boråsregionens kommuner. Projektet har ett tydligt Sjuhäradsperspektiv då fler kommuner är involverade och kontaktade i planeringen av projektet. Projektet avser att synliggöra hela Sjuhärad genom att lyfta fram goda exempel och genom att anlita professionellt PR-stöd.

Förväntat resultat
Målet med projektet är att arrangera seminarier under temat ”Hållbarhet för att stärka näringslivet i Sjuhärads innovations- och konkurrenskraft” där 50 unika bolag ska delta i första arbetspaketet. Hållbarhetsarbetet kommer att inkluderas som en självklar del i affärsutvecklingsprocessen hos Inkubatorn i Borås. Projektets förväntade resultat är att öka kännedomen inom hållbarhet för bolag i Sjuhärad och leda fler bolag i omställningen till en hållbar affärsmodell. Resultatet av projektet kommer att inkluderas i Inkubatorns ordinarie verksamhet om det faller väl ut. Det långsiktiga målet är att höja kompetensen och skapa konkurrenskraft för bolagen i Sjuhärad samt synliggöra möjligheterna som ett hållbarhetsarbete ger samt att fler företag säkrar innovation och förnyelse för
att öka sin konkurrenskraft.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft?
Projektet möter identifierat behov i analysen genom att deltagarna kommer få ta del av verktyg till att implementera ett aktivt hållbarhetsarbete i den egna verksamheten och genom detta öka sin konkurrenskraft. Deltagarna kommer att lära känna professionella aktörer med expertkompetens som delar med sig av kunskap och erfarenhet för att möta behovet i insatsområdet innovation och konkurrenskraft. Regional samverkan kommer att tillgodoses genom att samverkan sker med övriga organisationer som är verksamma i Sjuhärad. Näringslivets representanter kommer att sammanföras med kompetens från högskolan där fokus ligger på att skapa bättre förståelse och kunskap om hur hållbarhet kan skapa konkurrensfördelar för små- och medelstora företag i Boråsregionen.