Boråsregionen

"Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker"

Projektägare: Rydals museum/Marks kommun
Beviljat bidrag: 270 000kr för år 2022
Projektperiod: 2020-04-01-2023-03-31
Kontaktperson: Theodor Ågren

Beskrivning
”Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker” är ett konstnärsdrivet, processbaserat och tvärdisciplinärt projekt som utforskar människors relationer och möten med Viskan. Viskan betecknar här hela avrinningsområdet inklusive de djur och växter som bebor området. Projektet intar ett posthumanistiskt perspektiv vilket innebär i korthet en ansats och en ambition att uppmärksamma intressen och behov som även handlar om djur, växter och annat levande. Posthumanismen erbjuder teori och begrepp som hjälper oss att ifrågasätta och utmana människans många gånger ohållbara relationer till det som samexisterar i livsmiljön. De posthumanistiska begreppen läggs i den konstnärliga verktygslådan och möjliggör nyskapande konstnärlig gestaltning, kreativt berättande och ett aktivt medskapande av såväl människor som mer-än-människor. Projektet består av ett antal delprojekt som kommer att genomföras under en treårsperiod. Projektet startade som en förstudie.

Målstyrning
Projektet knyter an till Boråsregionens tillväxtstrategi genom att delprojekten samordnas över kommungränserna, genom att projektet bygger på samverkan mellan institutioner, kommuner, civilsamhället och det fria kulturlivet. De grupper som engageras blir medskapare - prosumenter, i projektet. Kulturarvet är en viktig utgångspunkt. Projektet kopplar an till Boråsregionens kulturplan genom att projektet samarbetar aktivt med civilsamhälle och folkbildning, hållbar platsutveckling ur ett konstnärligt perspektiv samt att projektet arbetar mot att stärka bibliotekens roll i samhällsutvecklingen. Skimmer och härvor uppfyller även det prioriterade målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla genom att det är ett nyskapande konstnärsdrivet, processbaserat och tvärdisciplinärt projekt kring människors relationer och möten med Viskan. De fokusområden i den regionala kulturstrategin som projektet knyter an till är: Vidga deltagandet, Gynna nyskapande och Utveckla kapaciteter.

Sjuhäradsperspektiv
Projektet knyter på ett naturligt samman kommunerna i Sjuhärad genom den fysiska platsen: Viskans vatten och marker. Inledningsvis samverkar projektet med Mark, Borås och Ulricehamn men ambitionen är att involvera samtliga kommuner som Viskan flyter igenom.

Aktiviteter
Projektet kommer att arrangera publika seminarier, workshops, insamling av berättelser, barnverksamhet, ungdomsverksamhet, utställningar med mer.

Långsiktig effekt
Att regionen uppfattas som en nytänkande region som omfamnar och i projekt undersöker en modig definition av konst ”Konsten finns (..) för att påminna oss om och på samma gång ifrågasätta vad det är att vara människa”. Att projektet leder till en utvecklad identitet och känsla för den lokala platsen som bygger på respekt och omsorg om Viskan och allt levande som hör till och är beroende av detta ekosystem. Ett steg i rätt riktning mot de Globala målen.

Konstnärliga ledare för projektet: Thomas Laurien och Theo Ågren, HDK-Valand vid Göteborgs universitet.

Projektets hemsida: www.skimmerochharvor.net Länk till annan webbplats.