Boråsregionen

Text

Förstudiemedel

Utlysningsperiod för förstudiemedel är nu stängd!

Under perioden 1 februari - 24 mars kunde du ansöka om förstudiemedel.

Ansökan skickas till
Ansökningsblanketten skickas per post samt epost till:
Brev: Dokument skickas till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se märkt ”Förstudieansökan+ projektnamn” i rubrikhuvudet.

Om förstudiemedlen
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad medfinansierar årligen delregionala satsningar som stödjer utvecklingen inom de prioriterade målfrågorna i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 - 2030 samt Kulturplan Sjuhärad 2024 - 2027 genom den överenskommelse om fördelning av utvecklingsmedel som tecknats mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet för perioden 2021 - 2024.

Delregionala utvecklingsmedel finns för att ge stöd till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland. Utvecklingsmedlen ska genom att stötta projekt bidra till en hållbar utveckling. Det avsätts årligen 0,5 miljoner till förstudiemedel. Beslut om tilldelning tas av ordförande i beredningen för hållbar utveckling (BH7).

En förstudie är en preliminär studie i ett första skede av ett projekt och ska ha inriktningen att resultatet kan ses som ett förslag till projekt och svara på om projektet går att genomföra och hur det ska genomföras.

Vem kan söka?
Aktörer inom offentlig verksamhet, akademi, ideell förening och/eller social ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en organisation. Enligt kommunallagen får projektmedel inte beviljas till enskilda bolag eller aktiebolag. Icke vinstdrivande aktiebolag (AB) kan beviljas medel under förutsättning att de bifogar bolagsordning där det ska framgå att bolaget är icke vinstdrivande.

Generella kriterier för förstudiemedlens användning:
• Målstyrning (projekt ska ligga i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 eller Kulturplan Sjuhärad 2024–2027)
• Sjuhäradsperspektiv
• Tidsbegränsning om max ett år
• Max 100 000 sek kan sökas
• Medlen ska i huvudsak användas till projektledning och arbetsinsatser och inte till investeringar

Har du frågor?
Kontakta Ellen Lageholm