Boråsregionen

Förstudiemedel

Om förstudiemedlen

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad medfinansierar årligen delregionala satsningar som stödjer utvecklingen inom de prioriterade målfrågorna i den regionala och delregionala utvecklingsstrategin. En ny överenskommelse om fördelning av utvecklingsmedel mot målen i den regionala och delregionala utvecklingsstrategin har antagits för perioden 2021 - 2024.

Delregionala utvecklingsmedel finns för att ge stöd till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland. Utvecklingsmedlen ska genom att stötta projekt bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i vår region inom områdena tillväxt, miljö och kultur. Det avsätts årligen 0,5 miljoner till förstudiemedel. Beslut om tilldelning tas av ordförande i beredningen för hållbar utveckling (BH7).

En förstudie är en preliminär studie i ett första skede av ett projekt och ska ha inriktningen att resultatet kan ses som ett förslag till projekt och svara på om projektet går att genomföra och hur det ska genomföras.

Vem kan söka?
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi, ideell förening och/eller social
ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en organisation.

Generella kriterier för förstudiemedlens användning:

• Målstyrning (projekt ska ligga i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 eller Kulturplan Boråsregionen 2020-2023)
• Sjuhäradsperspektiv
• Tidsbegränsning om max ett år
• Max 100 000 sek kan sökas

Pågående förstudier

Fem projekt har precis beviljats förstudiemedel för 2023

  • Stödet - stöd till etablerade företag i Sjuhärad
  • Framtidens kompetens i Sjuhärad
  • Arbetsintegrerad innovationsplattform
  • Utreda förutsättningar för att ansökan om att Borås blir Europa kulturhuvudstad 2029
  • Food journeys

Under 2022 beviljades fem förstudieprojekt varav två är fortfarande i genomförandefas.

  • Bokstart - alla barns rätt till språket
  • Återvunnen betong som bädd för elledningar

Nästa utlysningsperiod

Nästa gång vi öppnar upp för möjligheten att söka förstudiemedel är våren 2024.