Boråsregionen

Förstudiemedel

Förstudiemedel kan sökas för studier i ett första skede av ett projekt. Förstudien ska svara på om behov finns av ett projekt man planerar att genomföra. Resultatet av studien ska fungera som projektförslag och svara på hur projektet planeras att genomföras. Tidsbegränsningen är längst ett år. För enskild förstudie kan ett belopp på max 60 000 sökas.

När?
Förstudiemedel kan sökas två gånger per år. Ansökningsdagar för 2020 är 30 april och 30 september.

Vem kan söka förstudiemedel?
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och/eller social ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller organisation.

Inom vilka områden kan förstudiemedel sökas?
Förstudiemedlen ska ligga i linje med en eller flera av prioriterade målfrågor i Boråsregionens genomförandeplan enligt följande:

En ledande kunskapsregion

 • Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap
 • Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag

En region för alla

 • Utveckla samordning inom utbildningsystemen för att möta framtidens kompetensbehov
 • Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet
 • Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland

En region där vi tar globalt ansvar

 • Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land
 • Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling

En region som syns och engagerar

 • Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland
 • Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen

Urvalskriterier
För att beviljas medel ska förstudien:

 • Ligga i linje med en eller flera prioriterade målfrågor för Sjuhärad
 • Ha ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv (den gemensamma nyttan för Sjuhärad ska vara vägledande)
 • Förstudien ska svara på om behov finns av ett genomförandeprojekt, dess genomförbarhet samt om dess framtida arbetssätt
 • Använda medlen till i huvudsak projektledning och arbetsinsatser (ej investeringskostnader)

Budget
Tillväxtmedlen finansieras av Boråsregionen samt Västra Götalandsregionen. Till förstudier finns totalt 500 000 kr årligen. Belopp som kan sökas för enskild förstudie är max 60 000 kr.

Så här söker du

 • För att ansöka om förstudiemedel använder du vår blankett nedan
 • Samtliga uppgifter i ansökan ska fyllas i
 • Ansökan ska skrivas under och skickas i original med post till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
 • Ansökan ska även skickas via e-post i word- eller rtf-format (ej pdf) till info@borasregionen.se, märkt ”Förstudieansökan 2020 + namn”
 • Ansökan ska vara förbundet tillhanda senast den 30 april

Beslut
Målsättningen är att beslut om förstudiemedel ska tas innan 30 oktober 2020. Beslut om tilldelning av förstudiemedel tas av ordförande i beredningen för hållbar regional utveckling (BH7).

Har ni frågor om förstudiemedel eller hur ni ansöker?
Kontakta ansvarig handläggare Ellen Lageholm, ellen.lageholm@borasregionen.se.