Boråsregionen

Välfärdsutveckling

Enheten för välfärdsutveckling arbetar med äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso och sjukvård, välfärdsteknik,hälsofrämjande och förebyggande, elevhälsofrågor, utbildnings och skolfrågor,kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Enhetens arbete och uppdrag styrs av medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

Enheten för välfärdsutveckling skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande och fungerar som ett stöd för medlemskommunerna. Arbetet handlar om samordning, informationsspridning, kompetensutveckling, förhandlingsarbete och omvärldsbevakning.

Förbundet företräder även medlemskommunerna på regional och länsnivå samt nationell nivå i partssamtal med olika myndigheter och organisationer. Flera omfattande omställningsarbeten pågår på regional nivå där förbundet samordnar det delregionala arbetet i form av projektledning samt stöd till kommunerna.

Följande två fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad berör enhetens arbete; Strategisk kompetensförsörjning samt En socialt hållbar delregion.

Delregionala chefsnätverk inom välfärd

Vilka nätverk som finns.

Handlingsplaner nätverk
Enheten driver chefsnätverk och specialistnätverk med representanter från medlemskommunerna. Nätverken tar årligen fram handlingsplaner med prioriterade fokusområden och aktiviteter för kommande år.