Boråsregionen

Utbildning och kompetens

För att fortsätta stå starka som region är det viktigt att både utbilda och locka ny kompetens till området. Förvaltningscheferna som ansvarar för utbildningsverksamheten i respektive kommun samlas kontinuerligt för att diskutera regionöverskridande utvecklingsinsatser.

Arbetet riktar sig mot både vuxna och barn och sker både för de obligatoriska och de frivilliga skolformerna. För barn och unga är det viktigt att skolverksamheten fokuserar på att ge alla barn/unga de bästa förutsättningar för att utvecklas på sina egna villkor, bland annat genom att möjliggöra god studiero och erbjuda stöd. Det innebär ett ständigt utvecklingsarbete i varje skolenhet, för att uppnå de krav som ställs på exempelvis den pedagogiska kvaliteten, elevhälsoarbetet samt studie- och yrkesvägledningen.

Kompetensråd i Boråsregionen
I Boråsregionen finns en tvärprofessionell grupp med uppdraget att utveckla den täta samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare som krävs för att se till att kommuninvånarna har tillgång till utbildning och därmed kan få den kompetens som krävs för sysselsättning. Kompetens-Forumgruppen arbetar idag aktivt med att exempelvis bevaka arbetsmarknadsläget, se till att unga får stöd för att inte avsluta sina studier i förtid, argumentera för fler YH-utbildningar och för att studie- och vägledningsverksamheten ska bli ett gemensamt ansvar för både arbetsgivare och utbildningsverksamheten. Om Boråsregionen ska ha en gynnsam tillväxt är dessa samverkansinsatser av central betydelse. Läs mer om arbetet på Kompetensråd Boråsregionen.

Sedan 2010 har Sveriges regioner ett särskilt ansvar för att skapa hållbara samverkansstrukturer för de regionala utbildnings- och arbetsmarknadsinsatserna – se VGR:s film och läs om regeringsuppdraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gymnasie- och vuxenutbildningar i Boråsregionen
I Boråsregionens medlemskommuner bor idag närmare 28 000 unga/vuxna mellan 15 och 30 år. För att ge dem bra förutsättningar för att kunna studera och jobba i vår region får gymnasieungdomarna möjlighet att välja skola i vilken kommun de vill enligt samverkansavtal mellan kommunerna i Boråsregionen. En kvalitetsgrupp, bestående av rektorer från varje gymnasieskola, diskuterar utvecklingsarbete och stöttar varandra för en god kvalitet på undervisningen så att stödet till eleverna ger dem en bra start in på arbetsmarknaden.

De kommunala vuxenutbildningsverksamheterna har gått samman i BRVux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ser till att det ständigt finns ett brett utbildningsutbud som motsvarar det arbetsgivarna söker. Tillsammans erbjuder kommunerna kurser och utbildningar på alla nivåer, exempelvis Svenska för invandrare (Sfi) i kombination med en yrkesutbildning som ger jobb direkt efter avslutade studier.

Vill du veta mer om exempelvis Kompetensmäklare, Yrkesvux-/eller Yrkeshögskoleutbildningar kan du besöka hemsidan för BRVux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Borås Yrkeshögskola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som syftar till att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Genom tät samverkan mellan parterna ska de studerande garanteras en utbildning som ger den kompetens som arbetsgivarna söker. Redan anställd personal ska erbjudas kompetensutveckling för att kunna möta de krav som exempelvis digitaliseringen medför.

Vård- och omsorgscollege Sjuhärad är sedan 2016 certifierat (godkänt med kvalitetsstämpel utifrån nationella kriterier) som Vård- och omsorgscollege (VO-College). Samverkansparterna i Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo certifierades 2018 som ett lokalt VO-College. Bollebygd och Borås certifierades 2019 och bildar tillsammans ett lokalt VO-College. Vi arbetar just nu med att genomföra kvalitetssäkrade språkombudsutbildningar, handledarutbildningar och yrkesambassadörsutbildningar samt att implementera ett webbverktyg för att utveckla hanteringen av praktikplatser. I samverkan med våra parter och myndigheter utvecklar vi också nya modeller för att marknadsföra och rekrytera till arbete inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege Sjuhärads hemsida >> Länk till annan webbplats.