Boråsregionen

Drivhuset FRAMSTEG!

Projektägare: Stiftelsen Drivhuset i Borås
Sökt bidrag: 803 500 kr
Beviljat bidrag: 430 000 kr
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31
Kontaktperson: Mohammed Kossir


Insats: Stimulera entreprenörskap
Insatsen Stimulera entreprenörskap och nyföretagande är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte
Sammanfattningsvis är syftet med FRAMSTEG! att genom fyra moment som genomförs parallellt under 2020 - 2022 bemöta alla de utmaningar och behov som ”Behovsanalys näringslivet i Sjuhärad identifierat inom området entreprenörskap. Moment 1: Social Innovation Moment – för att vägleda och utbilda inom hållbart entreprenörskap 2. StartUp Program – för att hjälpa entreprenörer att ta steget från idé till företag Moment 3: Climate Impact Lab – för att ta fram nya idéer för att bemöta de globala målen för hållbar utveckling Moment 4: NEXT – för att hjälpa tidigare UF elever att starta sina bolag efter avslutat gymnasium.


Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till målet en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin
(VG2020) samt det prioriterade området att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande i den delregionala tillväxtstrategin.

Sjuhäradsperspektiv
Kommunal samverkan ska ske med alla kommuner i Boråsregionen. Genom projektet ska samverkan mellan Drivhuset och kommunerna utvecklas. Kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor utgör referensgrupp för projektet. Drivhusets verksamhet riktar sig till studenter på högskolan och unga entreprenörer för att inspirera de till entreprenörskap. Drivhusets samarbetar med övriga aktörer i det lokala innovationssystemet.

Förväntat resultat
Genom ett ökat entreprenöriellt lärande för studenterna på högskolan förväntas att de stannar kvar i delregionen och bidra till ökad tillväxt. Drivhuset ambition i FRAMSTEG är att hitta entreprenörer bland studenterna med ambition att starta företag.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Stimulera entreprenörskap och nyföretagande?
I analysen pekas på ett behov av att både stödja nyföretagande och entreprenörskap samt att stödja befintliga småföretag att växa. Ett ökat företagande, fler växande småföretag ses som ett sätt att bidra till arbetstillfällen i hela regionen och bidra till ökad branschbredd. Projektet FRAMSTEG vill stimulera nyföretagande bland studenter och unga entreprenörer. Det är det enda projektet som ansöker om medel inom denna prioriterade insats. Delprojektet Social Innovation som syftar till att vägleda och utbilda inom hållbart entreprenörskap ligger i linje med prioriterad insats. Drivhuset har en nisch mot ungt företagande. I delprojektet NEXT vill Drivhuset hjälpa tidigare UF elever att starta sina bolag efter gymnasietiden och skapa en brygga mellan gymnasienivå och högskolenivå inom entreprenörskap. Genom samverkan med UF ges elever möjlighet att efter sitt UF-år få vägledning, utbildning inom företagande samt stöd att starta bolag. Det kan stimulera nyföretagande från unga som ”provat på” att driva företag och bidrar till att stimulera samverkan inom innovationssystemet och samordning mellan de olika aktörer vilket bidrar till kontinuitet.

Länk till projektets hemsida: www.drivhuset.se/boras Länk till annan webbplats.