Boråsregionen

Samhällsplanering

Framtidsbild för Boråsregionen
Hur ska Boråsregionen se ut i framtiden? Kommunalförbundet arbetar tillsammans med medlemskommunerna för att ta fram en gemensam framtidsbild. Där kartlägger vi vilka som är regionens starkaste områden och vad som behöver utvecklas för att nå framtidsbilden. Framtidsbilden innefattar också en strukturbild, som beskriver hur bostäder, infrastruktur och offentlig service ska se ut. Strukturbilden ska göra det lättare att prioritera vid planering för framtida skolor, vägar och bostadsområden med mera.

Samverkan i stråket Göteborg-Borås
I samverkan ingår kommunalförbunden i Göteborgsregionen och Boråsregionen tillsammans med Göteborgs-, Mölndals-, Härryda-, Bollebygds-, Marks- och Borås kommun. Målbild 2035 för stråksamverkan visar den gemensamma inriktningen för en framtida hållbar regional struktur. Målbildens syfte är att stödja en fortsatt samverkansprocess i stråket. Den är ett gemensamt förhållningssätt och en plattform för översiktlig planering i berörda kommuner och kommunalförbund. Målbilden är även utgångspunkt för gemensamma strategier och handlingsplaner.

Utveckling med närliggande regioner
Kommunalförbundet i Boråsregionen arbetar för ett utökat och nära samarbete med de övriga delregionerna i Västra Götaland. I och med att Varberg är medlem i förbundet sker även en del kontakter med Hallands län, främst inom infrastruktur och kollektivtrafikfrågor. Ambitionen är att även utöka samarbetet med Smålands och Jönköpings län för att möta utvecklingsbehoven för de av våra medlemskommuner som angränsar mot dessa regioner.

Kontakta regionutvecklare samhällsplanering om du vill veta mer >