Bild

Stort tack till alla som deltog på årets Ekonomitemadag!

2023-03-24

Den 24 mars gick vår andra Ekonomitemadag av stapeln. En dag för politiker och tjänstepersoner från våra åtta medlemskommuner att samlas kring aktuella utmaningar som påverkar vår ekonomiska planering.

Bengt Hilmersson, ordförande för beredning välfärd och kompetens inledde dagen med att hälsa välkommen. Därefter samtalade Konrad Fredh, ekonomichef Tranemo kommun, Magnus Widén, ekonomichef Borås stad och Magnus Haggren, förbundsdirektör Boråsregionen som planerat dagen om initiativ och förväntningar. Magnus H ser att dagen är viktig ur ett samverkansperspektiv och är glad att kommunalförbundet genom sitt grunduppdrag att vara en samverkansplattform kan bidra till det goda samverkansklimatet i Sjuhärad.

Konrad, som kommer från en mindre kommun lyfter behovet att hitta nya arenor och samverka mer. Magnus W lyfter att vi har liknande förutsättningar i alla kommuner oavsett storlek och att vi alla, trots de starka resultat för 2022 på samma sätt ser vi stora utmaningar i det kommande budgetarbetet inför 2024. Men - handlar allt om ekonomi? Nej säger Konrad som menar att kvalité och kompetensförsörjning självfallet är viktigt också. I slutändan handlar det om den nyttan vi får ut till våra kommuninvånare.

Sammanfattningsvis önskar Magnusarna och Konrad att dagen ska ge en gemensam bild av förutsättningar inför 2024 års budgetarbete och massor med inspiration!

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner (SKR) inleder programmet med att presentera det aktuella ekonomiska läget. En relativt dyster prognos med allt högre styrräntor, höga prisökningar för den kommunala sektorn och en ökad låneskuld i kommuner och regioner. På den positiva sidan kommer inga av våra kommuner att tappa befolkning fram till 2040. 2025 års resultat ser bättre ut men det demografiska läget gör att vi kommer behöva ett stort antal anställda inom kommunsektorn, närmare 91 000 personer.

Men, betonar Annika - det är inte kört! Vi behöver folk inom alla branscher och vi har också många individer som står till arbetsmarknadens förfogande. En omställning krävs vilket kan innebära något av följande; att få ut mer arbetstid från stora personalgrupper, att invånare gör en större del av jobbet själva via digiala lösningar, att vi arbetar längre, samverkan mellan kommun - region och mellan kommuner och regioner. Vad mer kan vi göra tillsammans? En dag som denna är viktig och Annika trycker på att nyttja dagen till att fundera kring hur era kommuner genom samverkan kan effektivisera.

Måns Norberg, SKR presenterar utjämningssystemet Länk till annan webbplats. som syftar till att garantera alla kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.

Just nu pågår en översyn av utjämningssystemet till och med maj 2024 vilket innebär en översyn av alla delar av utjämningssystemet, befintligt mål om att systemet ska uppnå likvärdiga ekonomiska förutsättningar ligger fast, inkomstutjämningen ska analyseras utifrån hur den påverkar incitament för att stimulera tillväxt, översyn om konstnadsutjämningen fångar upp merkostnader för gles bebyggelse och socioekonomi, särskilt långsiktiga effekter av flyktingmottagning, om LSS-utjämnngen kan göras mindre påverkbar samt om det finns riktade bidrag som gör sig bättre i det generiella bidraget.

Maria Price från Rådet för främjande av kommunala analyser Länk till annan webbplats. presenterade kvalitet och effektivitet i kommunal sektor. Vad innebär effektivitet? Effektivitet handlar om att skapa bästa möjliga värde, för dem vi är till för - för de medel som vi har tillgång till. Effektivitet har flera dimensioner, resurs, volym och kvalitet. Vi har haft en tendens om att prata ekonomi och kvalitet skilt från varandra, istället behöver gränsöverskridande samtal ske.

Är det verkligen säkerställt att alla kommuner rapporterar in enligt samma parametrar då? Nja säger Maria, vid statistik finns det alltid möjlighet för felmarginal men vad gäller kostnadsuppgifterna lämnar alla in räkenskapssammandrag som i sin helhet stämmer bra och håller väl för jämförelse. Jämföraren - Kolada. Länk till annan webbplats. 

Att göra samma sak och förvänta sig andra resultat går inte, vi måste ha en idé om hur det ska hända. Det räcker inte enbart med en budget och verksamhetsplan utan behöver också idéer hur det ska bli verklighet.

Framgångsfaktorer är skapa arenor och rutiner för kommunikation och resultatdialog, att ha en helhetssyn och ett gemensamt "vi", att alla i kommunen har samma mål. En effektiv verksamhet skapar mer värde för dem vi är till för, för de medel vi har tillgång till hela tiden!

Lena Schoultz och Jenny Hulander representerar det goda exemplet hur kommuner kan effektivisera genom samverkan. Sedan augusti 2010 har Tranemo och Ulricehamn samverkat kring en gemensam IT-enhet under namnet SAMKOM (Samverkanskommuner). Namnet är valt för att öppna upp för möjligheten att fler kommuner ansluter - hör av er till Lena eller Jenny om er kommun är intresserade.

Den gemensamma enheten visar verkligen på att vi blir bättre tillsammans och att ensam är inte stark. Genom att samverka kring IT-frågor blir kommunerna starkare gentemot leverantörer och får starkare kompetens. Det som bidragit till det lyckade resultatet är - icke förvånande - samverkan! Att ha en god dialog genom flertalet samverkansforum med tydliga uppdrag.

Avslutningsvis sammanfattade vår fantastiska moderator Tobias Edoff dagen med en sista mentimeterfråga "Vad tar du med dig från dagen" och resultatet blev, inspiration, kunskap och vikten av samverkan. Än en gång – stort tack alla som deltagit under dagen. Från deltagare och presentatörer til moderator och tekniker! Tillsammans utvecklar vi Sjuhärad!

Dela: