Bild

Två kommunalförbund ska snabba på omställningen till fossilfria transporter

20221209

Nu ska Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samarbeta för att hjälpa de 22 medlemskommunerna att snabba på omställningen till fossilfria transporter.

Två kommunalförbund ska snabba på omställningen till fossilfria transporter

Nu ska Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samarbeta för att hjälpa de 22 medlemskommunerna att snabba på omställningen till fossilfria transporter.

Det är ett samverkansprojekt som gör detta möjligt och redan tidigare har förbunden samarbetat i liknande projekt.

”Under år 2020 hade de två kommunalförbunden en medarbetare som delade sin tid mellan förbunden och arbetade i projekten Fossilfri Gränsregion 2030 respektive Fossilfri Boråsregion. Genom denna lösning blev samverkan mellan de två kommunalförbunden gällande hållbara transporter stark och framgångsrik. Det har bidragit till en effektivare och större regional spridning av kunskap, metoder och lärdomar,” säger Angelica Rennerfelt, projektledare för samverkansprojektet.

Målet är att genom samverkan över kommunala och delregionala gränser kunna bidra till ökad elektrifiering av transporter, ökad transporteffektivitet samt att främja och klargöra förnybara drivmedels roll i våra delregioner.

”Kommunerna i de båda kommunalförbunden liknar varandra och står ofta inför samma utmaningar. När båda kommunalförbunden arbetar tillsammans kan vi bättre identifiera kommunernas behov och utmaningar och ta fram verktyg och underlag som gynnar många kommuner i stället för några få,” säger Angelica Rennerfelt.

Särskilt fokus kommer att ligga på att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur, ställa om till fossilfria arbetsmaskiner och att effektivisera tunga transporter.

Alla 22 medlemskommuner har åtagit sig att bli fossiloberoende avseende transporter innan 2030. Åtagandet har skett genom att alla kommuner skrivit under Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

”Våra transporter ska vara fossilfria till 2030. Det är bara sju år dit och även om vi är en bra bit på väg finns det mycket att göra innan vi är i mål. Att våra kommuner nu kan få mer stöttning i det här arbetet är en viktig pusselbit som hjälper oss att hålla en tillräcklig takt i omställningen”, säger Martin Carling, förbundsordförande i Fyrbodals kommunalförbund.

”Från Sjuhärad ser vi en styrka i att arbeta tillsammans med Fyrbodal, inte minst i detta prioriterade område där vi redan idag tagit viktiga steg. Transporterna har idag stor påverkan på miljön och därför anser vi från Boråsregionen att fortsatta insatser inom detta område hjälper oss att bygga ett hållbart Sjuhärad,” säger Magnus Haggren, förbundsdirektör för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Den 1:e december bjöd Västra Götalandsregionen in till konferensen Framtid Västra Götaland med fokus på klimatomställning för hållbar konkurrenskraft. Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning presenterade färska rekommendationer om de åtgärder som behövs för att förstärka omställningsarbetet. Forskarrådet poängterade att om klimatmålet ska nås behöver de fossildrivna transporterna kraftigt bromsas in. Dessutom behöver förutsättningarna för det transporteffektiva samhället finnas med som en utgångspunkt för kommunernas fysiska planering.

Projektet heter ”Accelererad omställning till fossilfria transporter i Fyrbodal och Sjuhärad” och finansieras av kommunalförbunden och även Västra Götalandsregionen genom Regionutvecklingsnämnden. Projektet kommer i Sjuhärad att gå under namnet Fossilfri Boråsregion.

Det pågår mellan december 2022–december 2025. Fyrbodals kommunalförbund håller ihop projektet som projektägare och Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund är samverkanspart.

 

Har du några frågor kontakta oss:

Johanna Björkmalm, johanna.bjorkmalm@borasregionen.se

Sandra Johansson, sandra.johansson@borasregionen.se

Dela: