Bild

Tillsammans utvecklar vi Sjuhärad!

2022-11-07

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 21 oktober att fördela delregionala utvecklingsmedel om totalt 11 mnkr till 17 utvecklingsprojekt.

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och hållbar tillväxt i Sjuhärad. Ambitionen är att projekten ska åstadkomma effekter i hela delregionen och den gemensamma nyttan för Sjuhärad är vägledande. Utlysningen är en del av den överenskommelse som Boråsregionen tecknat med Västra Götalandsregionen med syfte att bidra till utveckling i hela Västra Götaland.

Årets utlysning avser 2023 års utvecklingsmedel. Valet att finansiera vissa insatser baseras på behov som finns i delregionens näringsliv, hur insatserna ska bidra till att möta dessa samt kopplingen till styrdokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad alternativt Kulturplan för Boråsregionen.

Utvecklingsprojekten spänner över flera olika områden och kommer att genomföras av aktörer från kommun, näringsliv, civilsamhälle och akademi. Gemensamt för alla projekt är att flera aktörer samverkar, eftersom samarbete möjliggör större effekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig.

”Vi är mycket glada att kunna bevilja medel till projekt vi bedömer möter framtida utmaningar och behov och på så sätt bidrar till utvecklingen i Sjuhärad” säger Ulf Olsson, ordförande för Boråsregionens Direktion och Annette Carlsson, ordförande för Boråsregionens beredning för hållbar regional utveckling.

Protokollsutdrag 2022-10-21 Pdf, 162.9 kB.

Dela: