Bild

Frukostseminarier-Gestaltad livsmiljö

2021-01-15


Kommunerna i Boråsregionen samlas nu för att tvärsektoriellt arbeta mellan samhällsbyggnad och kultur för att hitta områden där vi kan stärka varandra i det gemensamma samhällsbygget.

Som offentlig verksamhet har vi uppdraget att gå före och uppmuntra, detta vill vi värna tillsammans.

Frukostseminarier- Konstnärlig gestaltning

Kultur och samhällsbyggnadscheferna i Sjuhäradsregionen har gått samman för att lyfta frågorna kring gestaltad livsmiljö. Fyra fokusområden har valts ut Konstnärlig gestaltning, Platsutveckling, Barnperspektiv och Livsmiljö som hälsa. Frukostseminarierna är digitala.

Anmäl dig här: https://www.borasregionen.se/kurser--konferenser.html Länk till annan webbplats.

Tema 1 Konstnärlig gestaltning

20 januari 8.30- 9.30 Att skriva riktlinjer för konstnärlig gestaltning.
Eva Eriksdotter chef på Borås konstmuseum och Sanna Eskilsson Juhlin Kultur och Fritidschef Härryda kommun samlas kring utformning av riktlinjer och vad en ska tänka på när de ska utformas.

10 februari 8.30- 9.30 Offentlig upphandling och konst
Ragna Berlin, VD Konstpool. Konstpool är en digital plattform för bild- och form- branschen.

Ragna arbetar nationellt med frågan och går igenom hur regelverket ser ut, och vad det finns för framgångsfaktorer när det gäller upphandling och konstnärlig gestaltning.

3 mars 8.30- 9.30 Praktiskt arbete med upphandling och planering av offentlig konst
Leila Ekefjäll, Lokalförvaltningen i Göteborg. Lokalförvaltningen har under många år på egen hand skött upphandlingar och planering av offentlig konst. Hur kan en tänka vid upphandlingar och hur går en till väga?

Andra datum att samlas kring frågan Gestaltad livsmiljö
1 februari Attraktiva kommuner Fyrbodal
Den offentliga miljön är allas. Det är där vi rör oss och möts, men också där orters identitet manifesteras. Här ska alla funktioner samspela och samtidigt skapa trevliga miljöer där vi vill vistas. Upplevelsen av det offentliga rummet beror av miljöns utformning som helhet, där konst som objekt är en faktor bland flera. Mer info och anmälan här:

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/kultur/attraktiva-kommuner/ Länk till annan webbplats.

5 maj Kulturarv och samhällsplanering 9-12 Digitalt möte
Hur ser ett bra kulturmiljövårdsplan ut? Hur kan kulturarvet vara en resurs i samhällsplaneringen? Inom ramen för Kulturarv Sjuhärad samlas vi kring frågan Vi gästas bland annat av Ulla Hasselqvist, Kommunantikvarie Mölndal och Anna Ograhn stadsarkitekt, Leksands kommun. Mer info och anmälan lisa.haeger@borasregionen.se


Dela: