Bild

Gestaltad livsmiljö

2021-11-23

 

Tillsammas i regionen gör vi nu en satsning på gestaltad livsmiljö. Kommunerna i Boråsregionen samlas nu för att tvärsektoriellt arbeta mellan samhällsbyggnad och kultur för att hitta områden där vi kan stärka varandra i det gemensamma samhällsbygget. Som offentlig verksamhet har vi uppdraget att gå före och uppmuntra, detta vill vi värna tillsammans.

Samhällsbyggnadscheferna och Kulturcheferna i Sjuhäradsregionen har beslutat sig för att samverka kring det gemensamma målet Gestaltad livsmiljö. Under 2022 kommer fokus vara på området konstnärlig gestaltning. En tvärkommunal arbetsgrupp är tillsatt som har som uppgift att samverka och inventera de behov som gemensamt finns kring de fyra områden som gemensamt valts ut. Förutom Konstnärlig gestaltning är det Platsutveckling, Barnperspektiv och Livsmiljö som hälsofaktor. Vill du veta mer om processen? Kontakta Kulturstrateg Lisa Haeger.

Dela: