Bild

Alla vinner på väl underbyggda val

2019-02-12

Det ESF-finansierade projektet Vägledning för livet hade sin avslutande konferens i Göteborg den 7 februari. Projektets huvudman har varit Skaraborgs kommunalförbund med Maria Wetterlid som projektledare, i ett samarbete med Fyrbodals- och Sjuhärads kommunalförbund.

Projektets huvudmål har varit att stödja och lyfta studie- och yrkesvägledningen i de tre kommunalförbunden, så att den synliggörs, får högre mandat, blir prioriterad och kan bidra till att individer matchas till utbildningar som leder till arbete på den regionala arbetsmarknaden.

En översiktlig bild av projektets mål och aktiviteter gavs på avslutningskonferensen av Mikael Szanto, Sjuhärads kommunalförbund.

Välbesökt konferens

Cirka 150 deltagare från kommunalförbunden i Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Göteborgsregionen deltog aktivt och intresserat. Dagen inleddes av Anders Lovén, tidigare lektor på Malmö Universitet, som gav sitt perspektiv och ett internationellt perspektiv på hur den framtida studie- och yrkesvägledningen skulle kunna gestalta sig.

Anders Lovén väljer att kalla studie- och yrkesvägledningen för ”karriärvägledning”, då denna benämning är föreslagen i den utredning (Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle, SOU 2019:4) som presenterades i slutet av januari.

Bjöd in till företagsbesök

Vidare delade Bjarne Pettersson från Västsvenska Handelskammaren med sig av sina tankar om samverkan mellan skola och näringsliv/arbetsliv, utifrån en undersökning som handelskammaren gjorde 2017, ”Vägval för vägledning – om studie- och yrkesvägledning i Västsverige”.

Bjarne problematiserade den bild som rapporten visar, att elever, i skolan, inte tycker sig få tillräckligt med kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar. En spännande ”resa” ut i de nya kreativa företag som finns i Västsverige där det gamla möter det nya presenterades också. Han avrundade med att bjuda in våra skolklasser, lärare och studie- och yrkesvägledare på besök, var som helst, i de företag han representerar.

Internationella studiebesök

Moa Mannesson, delprojektledare från Skaraborgs kommunalförbund ger en samlad bild av de internationella studiebesök i Frankrike och Danmark som vidare bidragit till ”pilotverksamheter” ute i många av de tre kommunalförbundens kommuner. Under eftermiddagen erbjöds möjlighet att ta del av de pilotverksamheter som projektet inspirerat till och stöttat.

Här fick man möta de kommuner som prövat att kommunicera med sina elever via sociala medier i syfte att öka tillgänglighet och erbjuda ”neutrala” mötesplatser. Andra ”piloter” beskrev hur man kan lyfta ut studie- och yrkesvägledningen ur det traditionella rummet, en promenad helt enkelt, eller varför inte – en rejäl satsning på en utbildningsmässa där lokala- och regionala yrkesinriktade utbildningar presenterats.

Flera exempel på hur skola och arbetsliv kan mötas presenterades och Skolverket medverkade för att ge ytterligare inblick i vad som också genomförts och genomförs nationellt för att stödja skolorna i det viktiga arbetet med att göra studie- och yrkesvägledningen till hela skolans ansvar.

Paneldebatt om framtida vägledningen

De parallella seminarierna följdes av en paneldebatt där den framtida vägledningen dryftades av Johanna Redelius från GR, Agnetha Cronqvist från Skolverket, Anders Lovén, Bjarne Petterson och Birgitta Hansson, studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningen i Uddevalla.

Sist men inte minst, gästades konferensdagen av Torild Carlsson, författare och entreprenör, med fokus på hur arbetslivet ska bli mer tillgängligt för alla individer i samhället. Just nu är han också verksam inom ett antal gymnasieskolor i Stockholm där man prövar lite nya sätt att synliggöra arbetsmarknaden för gymnasieklasser. Torild har nyligen gett ut boken ”Äntligen måndag – arbetsmarknad för alla”.

Dela: