Boråsregionen

Aktuellt

Sök projekt- eller förstudiemedel

Projektmedel

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020.

Sista ansökningsdag för tillväxtmedel 2020 är 2019-09-06. Beslut av tilldelning fattas av Direktionen vid sammanträdet 2019-11-08. Projektstart tidigast 2020-01-01.

Bakgrund

Direktionen för Boråsregionen beslutade den 14 juni 2019 att genomföra en utlysning av delregionala tillväxtmedel 2020 enligt en ny behovsstyrd tillväxtmodell.

Beslutet innebär att projektmedel kan sökas för projekt som bidrar till att uppfylla insatser och mål som identifierats i den analys av näringslivets behov i SjuhäradPDF som genomförts. De utpekade prioriteringarna och behoven i analysen har omvandlats till konkreta insatser där genomförandet kan finansieras med tillväxtmedel. Syftet är att möta de utmaningar som pekats ut i behovskartläggningen.

De utmaningar som identifierats med förslag på insatser är

Allmänna villkor för att söka medelPDF

Så här söker du

  • För att ansöka om medel använder du vår blankett nedan
  • Samtliga uppgifter i ansökan ska fyllas i
  • Ansökan ska skrivas under och skickas i original med post till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
  • Ansökan ska även skickas via e-post i word- eller rtf-format (ej pdf) till info@borasregionen.se, märkt ”Ansökan 2020 + projektnamn”.

Beslut
Beslut om tilldelning av samtliga medel tas av Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund vid sammanträdet 2019-11-08.

Kontakta handläggare för tillväxtmedel om du vill veta mer >

Dokument


Förstudiemedel

Såhär söker du

  • För att ansöka om medel använder du vår blankett nedan
  • Samtliga uppgifter i ansökan ska fyllas i
  • Ansökan ska skrivas under och skickas i original med post till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
  • Ansökan ska även skickas via e-post i word- eller rtf-format (ej pdf) till info@borasregionen.se, märkt ”Förstudieansökan 2019 + namn”

När kan man söka?

  • Det går att söka medel till förstudier två gånger per år, 30 april och 30 september.

Beslut
Beslut om tilldelning av förstudiemedel tas av ordförande i beredningen för hållbar regional utveckling (BH7).

Kontakta handläggare för tillväxtmedel om du vill veta mer >

Dokument