Boråsregionen

Aktuellt

Vår verksamhet

Vi arbetar för att Boråsregionen ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och bra region att leva och verka i. Allt vi gör har två huvudsyften; att stärka och utveckla regionen och att främja och stödja kommunernas samverkan.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Navet science center, Medarbetarcentrum, Dataskyddsombud samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Samhällsplanering

I samverkan skapar vi framtidens Boråsregion. Tillsammans med medlemskommunerna arbetar vi för en gemensam framtidsbild för regionen.

Infrastruktur och kollektivtrafik

För att knyta ihop medlemskommunerna med varandra och med närliggande regioner driver vi olika projekt för att utveckla vägar och kollektivtrafik.

Utbildning och kompetens

Kvalitativa utbildningar och förmågan att locka ny kompetens är viktigt för att stå starka som region. Därför utvecklas löpande regionöverskrivande insatser.

Kultur

Ett rikt kulturliv stärker samhällsutvecklingen. Därför arbetar vi på olika sätt för att främja kulturen i regionen.

Välfärd

 Välfärden och dess utveckling är ett grundläggande uppdrag för oss, där vi arbetar med strategiska frågor.

Miljöstrategisk samverkan

Vi arbetar för en starkare och mer hållbar region. Detta gör vi tillsammans.

Besöksnäring

Besöksnäringen är viktig för regionen och vi jobbar därför med att stärka vårt område som besöksdestination.

Business Region Borås

Vi underlättar för investerare och företagare att etablera sig och verka i regionen.

eKontor

Med eKontoret kan medlemskommunerna få stöd kring digitalisering.

Dataskyddsombud

Med gemensamma dataskyddsombud får hela regionen samma stöd kring dataskyddsfrågor.

Medarbetarcentrum

Finns för dig som jobbar i någon av medlemskommunerna och som vill ta nya steg i karriären.

Navet science center

Sjuhärads tekniska och naturvetenskapliga centrum. Främjar intresset för teknik, naturvetenskap och matematik.

Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg

Samverkan för personer som behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård.