Boråsregionen

Kompetensplattformen

Västra Götalandsregionen arbetar tätt samman med de fyra kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Sjuhärad för att säkerställa god kompetensförsörjning nu och i framtiden.

I Sjuhärad, även benämnt Boråsregionen, har ett tvärprofessionellt Kompetens-råd formerats i syfte att säkerställa att alla parter samverkar och att de insatser som utförs leder till den önskade utvecklingen. KP-rådet har formulerat en uppdragsbeskrivning för sitt arbete och söker inom ramen för detta uppdrag initiera och stötta utvecklingsarbete som ökar tillväxten i Boråsregionen. I sina funktioner ska varje part tillse att innehållet i de diskussioner som hålls inom rådet, förmedlas till de egna nätverken. Detta för att tillse att goda idéer och insatser implementeras och omhändertas i samverkan av de parter som kan iscensätta dem. Genom samarbete med annan verksamhet eller i egen regi ska varje part verka för att kvalitativa kompetensförsörjningsinsatser utförs - i linje med det som krävs och har beslutats.

Bild som visar KP-rådets organisering

Extrainsatta möten under Coronakrisen
KP-rådet har beslutat att hålla ett digitalt avstämningsmöte varje fredag under en period framöver. Vid frågor om vad som avhandlas kan ni ta kontakt med någon av KP-rådets parter (se bild ovan)

Har du frågor?
Kontakta Charlotte Stigh-Brüsin eller på telefon 0708-85 40 02 som har en samordnande roll för KP-rådet och är berednings-/ och utvecklingsansvarig för utbildnings-/ kompetensärenden på kommunalförbundet i Boråsregionen.