bild

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 - 2030

Ett förslag på Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 är ute på remiss mellan 6 april och 30 september 2020. Strategin ersätter den nuvarande Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland VG2020. Förslaget har skickats ut brett till ca 200 instanser och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med medlemskommunerna är remissinstanser.

Läs mer om remissförslaget och hitta alla handlingar på Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats

Vad är en regional utvecklingsstrategi?
En regional utvecklingsstrategi är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i länet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter och utmaningar. Enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska alla län ha en regional utvecklingsstrategi och i Västra Götalands län är det Västra Götalandsregionen som är ansvarig för att ta fram strategin.

Den regionala utvecklingsstrategin utarbetas av Västra Götalandsregionen i samverkan med kommuner, kommunalförbund och andra berörda aktörer som arbetar för Västra Götalands utveckling. Strategin är styrande för Västra Götalandsregionens satsningar inom regional utveckling, tillsammans med den årliga budgeten. Strategin ska fungera vägledande och inspirerande för kommuner, företag, myndigheter och organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling.

Hur arbetar Boråsregionen med den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland?
Som ett stöd i remissarbetet har en referensgrupp med kommunala tjänstepersoner bildats. Syftet med referensgruppen är att diskutera inspel kring remissförslaget.

För att stötta kommunerna har regionutvecklare från Boråsregionen under april och maj 2020 besökt alla medlemskommuner. Syftet med kommunturnen har varit att träffa förvaltningsledningen i respektive kommun, diskutera och lyssna in kommunernas tankar om remissförslaget.

Har du frågor eller funderingar om den regionala utvecklingsstrategin?
Under remissperioden är Boråsregionen ett stöd till medlemskommunerna i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Har du frågor eller funderingar kontakta Ellen Lageholm eller info@borasregionen.se