bild

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 - 2030

I februari antogs en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland som gäller tio år framåt. Den visar behovet av att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Strategin pekar ut riktningen för vårt gemensamma arbete och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Nu finns Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 att läsa på www.vgregion.se/vg2030 Länk till annan webbplats..  

Ett förslag på regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 var på remiss under perioden 6 april till 30 september. Totalt inkom 127 remissvar med inspel och perspektiv på innehållet i strategin och Boråsregionen och alla medlemskommuner var remissinstanser.

Vad är en regional utvecklingsstrategi?
En regional utvecklingsstrategi är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i länet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter och utmaningar. Enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska alla län ha en regional utvecklingsstrategi och i Västra Götalands län är det Västra Götalandsregionen som är ansvarig för att ta fram strategin.

Den regionala utvecklingsstrategin utarbetas av Västra Götalandsregionen i samverkan med kommuner, kommunalförbund och andra berörda aktörer som arbetar för Västra Götalands utveckling. Strategin är styrande för Västra Götalandsregionens satsningar inom regional utveckling, tillsammans med den årliga budgeten. Strategin ska fungera vägledande och inspirerande för kommuner, företag, myndigheter och organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling.

Hur arbetar Boråsregionen med den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland?
Boråsregionen har under våren 2020 genomfört en kommunturné för att diskutera remissförslaget. Syftet med kommunturnen var att skapa en kommunal förankring för den regionala strategin, stötta medlemskommunernas arbete med deras samlade remissvar samt att samla in inspel till Boråsregionens samlade remissvar.

Vad händer nu?
Med avstamp i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 har Boråsregionen tagit fram en ny delregional utvecklingsstrategi för programperioden 2021 – 2030. Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 grundar sig i den regionala utvecklingsstrategin och lyfter fram prioriterade områden där vi ser ett större mervärde av att samarbeta på en delregional nivå. Boråsregionen arbetar också i nära samarbete med Västra Götalandsregionen för att planera ett kraftfullt genomförande av den regionala utvecklingsstrategin under programperioden.

Har du frågor eller funderingar om den regionala utvecklingsstrategin?
Boråsregionen ett stöd till medlemskommunerna under genomgörandet av den regionala utvecklingsstrategin. Har du frågor kontakta Ellen Lageholm eller info@borasregionen.se