bild

Boråsregionens Delregionala Utvecklingsstrategi - BRUS

Ett förslag på Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 har varit ute på remiss och beslut ska fattas i januari 2021.

Utifrån den strategin ska vi i Boråsregionen ta fram en delregional utvecklingsstrategi och arbetet har redan börjat. Det kommer att bli vårt gemensamma dokument som blir vägledande för prioriteringar och satsningar tillsammans i våra åtta medlemskommuner.

Läs mer om remissförslaget och hitta alla handlingar på Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats

Vad är en regional utvecklingsstrategi?
En regional utvecklingsstrategi är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i länet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter och utmaningar.

Hur arbetar Boråsregionen med BRUS?
Det finns en intern arbetsgrupp för detta och en referensgrupp med kommunala tjänstepersoner. Fram till mars kommer Boråsregionen att vara ute i t ex våra olika nätverk med tjänstepersoner för att hålla samtal om vad BRUS ska innehålla och fokusera på.

En kick-off i arbetet var FOKUS Boråsregionen den 5 november - en dag för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling. Läs mer >>

Har du frågor eller funderingar om den regionala utvecklingsstrategin?
Har du frågor eller funderingar kontakta Ellen Lageholm eller info@borasregionen.se