Boråsregionen

SMART - Smart industri i Sjuhärad

Projektägare: Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad AB (IUC)
Sökt bidrag: 1 980 000 kr
Beviljat bidrag: 1 980 000 kr
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31
Kontaktperson: Anna Lindström


Insats: Innovation och konkurrenskraft
Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte
Projektet Smart Industri Sjuhärad syftar till att stärka företagens långsiktiga och strategiska arbete med omställning, innovation och konkurrenskraft. Det ska göras genom att stödja företagen i ett innovationsprojekt och genom att stärka kompetensen till förändringsledning. Projektet ska ta ett helhetsgrepp kring ledarskap på företagen med fokus på strukturerad förändringsledning och beställarkompetens samt effektiva arbetssätt kring innovation. Det övergripande målet för projektet är att framtidssäkra industrin i hela Sjuhärad.

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till målet om en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål.

Sjuhäradsperspektiv
Samverkan kommer att ske med kommunernas näringslivsenheter under projektperioden. Även andra aktörer i innovationssystemet involveras vid företagsbesök. Ett mål är att utifrån
nyttoperspektivet hitta synergieffekter mellan SMART-projektet och andra pågående initiativ i regionen. Projektet SMART vänder sig som IUC verksamhet till företag och organisationer i alla kommuner.

Förväntat resultat
Ett ökat samarbete mellan företag och kunskapsbärare samt finansiärer förväntas bli en effekt av projektet. Smart förväntas bidra till förnyelse och stärkt konkurrenskraft hos Sjuhärads teknik- och industriföretag och skapa kontaktytor mellan företagen och forskningsinstitutionen RISE.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft?
Projektet SMART tar ett helhetsgrepp kring förnyelse och konkurrenskraft för att möta flera av de utamningar och behov som identifierats i behovsanalysen. Fokus ligger på strukturerad förändringsledning och beställarkompetens samt effektiva arbetssätt kring innovation. SMART vill skapa bättre utväxling och uppväxling av utvecklingsinsatser. En representant från RISE samt en samverkanskoordinator vid Högskolan i Borås och Science Park ingår i projektets styrgrupp vilket säkrar kopplingen till forskning och utveckling och ett utvecklat samarbete mellan företag och forskning. SMART Industri möter även en utmaning som näringslivet står inför enligt rapporten och det är behovet av ledningsfunktioner och expertkompetens inom ekonomi, juridik och HR samt utamningen att rekrytera och behålla personal samt generationsskiftet i företagsledningarna.

Länk till projektets hemsida: www.iuc-sjuharad.se Länk till annan webbplats.