Boråsregionen

Regionalt traineeprogram inom e-handel/logistik/IT

Projektägare: E-handelsstaden Borås ekonomisk förening
Sökt bidrag: 170 000 kr
Beviljat bidrag: 170 000 kr
Projektperiod: 2019-03-01-2022-02-28
Kontaktperson: Jeanette Regnér

Insats: Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syfte
Syftet är att locka framtidens kompetens till Boråsregionen och befästa regionen som Nordens ehandelsnav vill E-handelsstaden genomföra en första och andra omgång av ett nytt traineeprogram inom e-handel/logistik/IT.

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta
Insatsen kopplar an till området ”En region för alla” i den regionala utvecklingsstrategin VG2020 samt målet ”Utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov i den delregionala utvecklingsstrategin. Det är ett prioriterat mål i Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi.

Sjuhäradsperspektiv
E-Handel är ett av Boråsregionens styrkeområden. Föreningen E-Handelsstaden kommer att samverka med företagsrepresentanter från Borås stad och Högskolan i Borås samt Svenljunga
kommun. Föreningens kompetensgrupp med företagsrepresentanter medverkar. Idag har föreningen 171 medlemmar där de flesta har sitt säte i Sjuhäradsbygden. Alla medlemmar kommer att bjudas in att delta i traineeprogrammet. Föreningen arbetar aktivt med att få med fler företag i föreningen och
på att öka spridningen av medlemmar i Sjuhäradsbygden. Målet är att fler kommuner involveras under projektperioden.

Förväntat resultat
Ett gemensamt traineeprogram kan förstärka näringslivets möjligheter att behålla den attraktiva arbetskraft som regionens egna välutbildade studenter utgör. Ett gemensamt traineeprogram mellan företag och offentlig sektor bidrar till att Borås och Sjuhärad i framtiden kommer att vara det
självklara valet för nya e-handels- och logistiksatsningar. Ett förväntat resultat på regional nivå är att traineeprogrammet har bidragit till att företag inom e-handel, logistik och IT väljer att etablera sig i Sjuhäradsbygden. Förväntat resultatmål är att 6-8 företag har deltagit i respektive omgång av
programmet för att matcha deras behov av kompetens.

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Kompetensförsörjning?Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för företagen i Boråsregionen. Det är svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft med högre utbildning och satsningen på ett traineeprogram kan
vara ett sätt att öka inflödet av utbildad arbetskraft till Sjuhärad. Satsningen på traineeprogrammet möter företagens utmaning att rekrytera och behålla personal. Analysen konstaterar att andelen
unga vuxna samt personer med relevant kompetens är färre än de som lämnar arbetsmarknaden vilket skapar ett underskott.