Boråsregionen

Fossilfri Boråsregion

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Beviljades medel: 2020-02-28
Beviljat stöd: 1 000 000kr/år
Projektperiod: 2020-04-01-2023-12-31
Kontaktperson: Sandra Johansson

Beskrivning

Världen står inför stora utmaningar i och med klimatförändringarna. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 8 medlemskommuner och alla har skrivit under Klimat 2030. Dock finns det inget strategiskt arbete kring hur delregionen ska ställa om transportsystemet till att bli fossilfri. De 8 kommuner har olika förutsättningar och tidigare studier visar på att kommunerna har olika potentialer gällande utbyggnad av infrastrukturen kring laddstolpar och tankstationer med biogas och vätgas. Många kommuner har uttryck svårigheten med arbetet, då detta kräver en större process samt samverkan för att ställa om. I dag finns det bara möjligheten att snabbladda eller tanka fordon i tre av åtta kommuner i Sjuhärad. Potentialen finns i vår delregionen och den tekniska utvecklingen när det gäller fossilfria transporter går framåt. Däremot går implementeringen av ny teknik för långsamt för att fossilfri 2030 ska kunna uppnås. Detta projekt syftar till att snabba på omställningen med fokus på kunskapsspridning, testning och upphandling/inköp av nya fossilfria fordon samt infrastruktur. Ännu återstår mycket innan vi har fossilfria transporter men genom att fortsätta det påbörjade arbetet, dra lärdomar från det och hålla trycket uppe på dessa frågor, samtidigt som vi fokuserar på andra områden inom transporter ser vi hur arbetet med fossilfria transporter kan vidareutvecklas.

Fyrbodals kommunalförbund har i flera år drivit olika projekt inom området med stora framgångar. Deras erfarenhet med att kunna ge kommunerna verktyg i det strategiska arbetet mot en fossilfri omställning av transportsystemet har gett kommunerna större insikt i hur de ska göra. Genom att samverka i projektet så tar Boråsregionen tillvara på den kunskap som Fyrbodal har i frågorna. Tillsammans ska kommunalförbunden medfinansiera en medarbetare som ska dela sin tid mellan kommunalförbunden i projekten Fossilfri Gränsregion och Fossilfri Boråsregion. Detta gör att vi tillsammans kan utveckla arbetet med att ställa om transportsektorn till fossilfrihet tillsammans.

Genom samverkan bidrar projektet till att stärka samspelet stad och land inom Boråsregionen men också regionalt med andra delar så som med Fyrbodal. Projektets syfte går hand i hand med punkten 3.1.3 som belyser bland annat minskad klimatpåverkan och främja hållbart ekosystem. Projektet bidrar även till 3.1.4, då kommunerna är en stor konsument och kan med sin upphandling bidra till en ökad affärsdriven miljöutveckling. Samverkan är en del av genomförandet i projektet så genom samverkan mellan aktörer, näringslivet och kommuner kan detta leda till utveckling inom området affärdriven miljöutveckling.

I projektet har delats upp i tre olika arbetspaket: Lokalproduktion/ tillgång till fossilfria drivmedel (el, biogas och vätgas); Infrastruktur för laddpunkter, biogas- och vätgasstationer; Omställning av varor och tjänster som genererar transporter. Projektet hoppas att kunna bidra till att hela Boråsregionen får möjlighet att resa fossilfritt. 

Målstyrning
Projektet arbetar mot målen inom målområdet Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling och Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land.

Sjuhäradsperspektiv
Den gemensamma nyttan för Sjuhärad är överordnad i projektet. Målet är att arbeta över kommun- och organisationsgränserna med ett systematiskt och långsiktigt för att bidra till en fossilfri delregion 2030. Alla kommuner i delregionen kommer att delta på något vis. Utgångspunkten i projektet är att skapa långsiktiga förändringar i vilka transporter som kommunerna bidrar till samt att kunna ge Sjuhäradsborna möjligheten till att resa fossilfritt.

Läs mer om projektet här