/ Hem / Projekt / Egna projekt / VG2020 och kvalitetsarbete

VG2020 och kvalitetsutveckling tillväxtmedel


Projektet fokuserar på att  i samverkan med kommunerna ta fram underlag till den delregionala genomförandeplanen för slutligt beslut under Q214 kopplat till utvecklins- och tillväxtstrategin i Västra Götaland (VG2020), samt att i samverkan med medlemskommunerna i Sjuhärad driva arbetet med förtydligande av processen kring tillväxtmedel. Detta då det under den kommande perioden (2014-2020) krävs en tydligare koppling mellan prioriteringar och fördelning av medel.
 
Efter beslut ska arbete drivas med förankring och uppföljning av planens innehåll i olika verksamheter inom Boråsregionen. Dessutom kommer det att krävas fortlöpande samverkan med främst Västra Götalandsregionen för att säkerställa att största möjliga genomslag för behoven inom Boråsregionen tas upp inom regionens årliga handlingsplaner för tillväxt.

Syftet är att
genom tydlig samverkan säkerställa att  tillväxtfrämjande aktivieter genomförs inom Boråsregionen utgående från uppsatta prioriterade mål. De uppsatta målen måste tydligt ses kopplade till processen med fördelning av tillväxtmedel. Därav krävs det en samordning mellan det delregionala VG2020-arbetet och redan påbörjat kvalitetsarbete för förändring av principer och stuktur kopplade till hanteringen av tillväxtmedel.
 
Projektet ska bidra till att tillväxtinsatserna (inklusive fördelning av tillväxtmedel) inom Boråsregionen är väl förankrade i de uppsatta målen för VG2020, dvs:
* En ledande kunskaps region
* En region för alla
* En region som tar globalt ansvar
* En region som syns


 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se