/ Hem / Verksamhet / Hållbar regional utveckling / Samhällsplanering

Gemensam samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås

Att planera järnvägsutbyggnad, trafikering och bebyggelseutveckling tillsammans är en förutsättning för en hållbar regional struktur. Samarbete mellan kommun, kommunalförbund, region och stat gör en sådan gemensam helhetssyn på den framtida utvecklingen möjlig.
 
I den gemensamma samhällsplaneringsgruppen ingår Borås Stad, Bollebygds kommun, Marks kommun, Härryda kommun, Mölndals Stad, Göteborgs Stad samt Göteborgsregionen och Boråsregionen. Till gruppens arbete bidrar också Swedavia (Landvetter flygplats) och Västra Götalandsregionen med kunskap och initiativ.
 
Den nya stambanan ska stärka kommunikationerna när den knyter Göteborg-Borås närmare varandra, och kan spela en viktig roll för Västsveriges utveckling. Med sina 9,5 miljoner pendlare varje år är stråket ett av landets största pendlingsstråk redan idag. Potentialen för en stark samhällsutveckling och tillväxt är därför stor om den planeras gemensamt. Genom att ta vara på stationslägenas möjligheter att skapa ny bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen kan vi erbjuda god livskvalitet och bättre förutsättningar för näringslivet.
 
Arbetet har som utgångspunkt att överbrygga administrativa gränser och stödja en gemensam samhällsbyggnadsutveckling i hela stråket. Tillsammans har vi tagit fram en målbild för Stråket Göteborg-Borås 2035 som visar vår gemensamma inriktning för en framtida hållbar regional struktur:

 
”År 2035 är Göteborg-Borås ett ännu starkare stråk präglat av samverkan, stark identitet och framtidstro. Vi är Sveriges största tågpendlingsstråk där majoriteten av alla personresor görs på ett hållbart sätt. Den nya järnvägen har skapat en struktur som knyter ihop stråket i ett sammanlänkat transportsystem där hela resan fungerar effektivt. Vi har fått en gemensam arbetsmarknad med starka kluster och ett aktivt utbyte mellan utbildning, forskning och näringsliv. Vi har kommit närmare varandra och stråket erbjuder en variation av möjligheter att leva, resa och arbeta. Samhällena i stråket har hög tillgänglighet till både kust, skog, storstad och landsbygd, och möjliggör ett enklare och rikare vardagsliv. Med andra ord är vi år 2035 ett stråk för möten, människor och mångfald!”

  
Vill du veta mer, kontakta
Karin Björklind, 0766-084112
Regionutvecklare

Joakim Svärdström, 0768-171782
Regionutvecklingschef

 

Dokument att ladda ner
 

 
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se