/ Hem / Aktuellt / Nyheter

2017-07-10

Vi söker Processledare inom området Integration


Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska utarbeta en strategisk plan för struktur och samverkan inom integrationsområdet. Arbetet kommer att genomföras som ett ettårigt projekt som syftar till att ge Boråsregionens kommuner och andra aktörer inom integrationsområdet en plattform för att på ett strategiskt, strukturerat och verkningsfullt sätt arbeta i samverkan för att ge alla nyanlända, oavsett ålder, goda och likvärdiga förutsättningar att ta del av samhällslivet i Sjuhärad.

Vi söker nu en processledare som under ett år ska samordna projektet. Vi ser gärna sökanden som idag arbetar inom någon av våra medlemskommuner.

​För mer information se annons

2017-07-03

Sommartider på Boråsregionen


Under veckorna 29 tom 31 har vi begränsade möjlighet att nås då flertalet av oss har semester.

Vill du vara säker på att nå oss så mejla info@borasregionen.se 

​Trevlig sommar! 

2017-03-06

Tillväxtmedel 2017


Beslut om tilldelning
Boråsregionens Direktion fattade beslut om fördelning av 2017 års tillväxtmedel 2017-02-24. Protokollet är justerat och kan laddas ned här.

​Paragraf 10 Tilldelning av tillväxt-, kultur- och miljömedel

2017-01-25

Temadag om kulturprojekt i Boråsregionen


Syftet med temadagen är att synliggöra effekter av genomförda, pågående och potentiella kulturprojekt i Boråsregionen samt utbyta erfarenheter och skapa nätverk. Arrangörer är Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionens kulturnätverk och Västra Götalandsregionen Kultur i Väst.

Information

2017-01-18

Platsutveckling ur fyra perspektiv
I början av 2017 sjösätts en samverkansplattform för kulturdriven platsutveckling genom fyra seminarier. Arrangörer är Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden. Seminarierna vänder sig till tjänstemän i kommunerna som ansvarar för utvecklingsarbete inom näring, turism, kultur, samhällsbyggnad, socialtjänst eller andra platsrelaterade områden.

Platsutveckling x 4

2017-01-16

Årets utlysning av tillväxtmedel är avslutad


Boråsregionen har tagit emot ansökningar inom områdena tillväxt, miljö och kultur. Nu inleds processen med att gå igenom ansökningarna och stämma av de mot kriterierna och de prioriterade målfrågorna för Sjuhärad i Boråsregionens utvecklings- och tillväxtstrategi.

​Det slutgilitiga politiska beslutet om tilldelning av samtliga medel tas av Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund den 24 februari.

2016-11-16

Utlysning av tillväxt- kultur och miljömedel 2017


Direktionen för Boråsregionen beslutade den
2 november 2016 att använda samma principer för tilldelning av tillväxtmedel för år 2017 som under år 2016.

Det innebär att verksamhetsstöd även kan sökas för år 2017 av de verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning år 2016.
De övriga projekt som beviljats medel för år 1 och 2 under år 2016 kan söka för år 2 och 3.
Beslut fattades även om att avvakta med övrig utlysning av tillväxtmedel för år 2017 men att utlysa kultur- och miljömedel.

De utifrån ovan aktuella verksamheter har  möjlighet att inkomma  med ansökan om tillväxtmedel avseende år 2017. Utlysningsperioden påbörjas 20161121. Ansökan ska vara Boråsregionen tillhanda senast den 8 januari 2017.
Mer information om utlysning av kultur- och miljömedel kommer finnas på hemsidan från och med 21 november.

Vid frågor om utlysning och ansökan vänligen kontakta:
Regionutvecklare Anna Laang
e-post : anna.laang@borasregionen.se
telefon 0732-00 11 73

2016-04-05

Navet bäst i SverigeFlera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!

I årets kvalitetsbedömning från Skolverket ligger Navet och Teknikens hus i Luleå på delad förstaplats med 35 av 40 poäng för sin verksamhet. 
 

Läs mer Navet bäst i Sverige
2016-03-04

Tillväxtmedel 2016


Beslut om tilldelning
Boråsregionens Direktion fattade beslut om fördelning av 2016 års tillväxtmedel 2016-02-26.

Protokollet är justerat 2016-03-03 och kan laddas ner här.

§ 9 Beslut avseende fördelning av tillväxt-, kultur- och miljömedel

2016-01-27

Utlysning av tillväxtmedel 2016


Årets utlysning av tillväxtmedel avslutades den 10 januari.
2015-11-11

Tillväxtmedel 2015


Fördelning av tillväxtmedel 2015
Direktionen har 2015-10-30 beslutat om fördelning av årets tillväxtmedel. Till årets utlysning har sammanlagt 34 projektansökningar skickats in. Inom tillväxt skickades 20 ansökningar in, 7 inom miljö och 7 inom kultur till ett värde av totalt 37,8 miljoner. Av dessa beviljades medel till 8 tillväxtprojekt, 5 miljöprojekt och 6 kulturprojekt. Disponibelt belopp var 9,1 miljoner.

Läs mer i protokollet från 2015-10-30 § 77s 6.
Länk till protokoll

2015-09-09

Årets utlysning av tillväxtmedel avslutadÅrets utlysning av tillväxtmedel för samverkans- och utvecklingsprojekt i Sjuhärad har nu avslutats.


Vi har tagit emot ansökningar inom områdena tillväxt, miljö och kultur.

Nu inleds processen att gå igenom ansökningarna och stämma av de mot de prioriterade målfrågorna för Sjuhärad i Boråsregionens genomförandeplan.

Det slutliga politiska beslutet om tilldelning av samtliga medel tas av Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 30 oktober.

 

2015-04-13

Temadag Våld i nära relation med fokus på familj


Den 25/3 ordnades en temadag för politiker och tjänstemän inom VGR och kommunerna med ovanstående rubrik. 

Temadagen var ett samarrangemang mellan FoU Sjuhärad  Välfärd, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, Södra hälso och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Läs mer om temadagen

2015-01-15

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris 2015


Anna Gunnarsson har tilldelats Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2015
Anna Gunnarsson, författare, pedagog och projektledare på teknik- och naturvetenskapscentret Navet i Borås har tilldelats Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR) kemiteknikpris 2015.
Anna Gunnarsson får priset för sitt arbete att med stor entusiasm utbilda lärare i förskola och skola genom att visualisera kemin och på så sätt bidra till att tidigt väcka intresset för kemi- och kemiteknik hos barn och ungdomar.
Läs mer på Navets hemsida.

2014-11-10

Presentationer E-samhällsdag 5 november
Mina Meddelanden

Status och planer kring utnyttjande av e-legitimation

Länk till VästKom för fler presentationer

2014-11-03

Fördelning av tillväxtmedel beslut i Direktionen


Direktionen har 2014-10-23 beslutat om fördelning av tillväxtmedel.
Det var tolv tillväxtansökningar, en miljöansökan och sex kulturansökningar som beviljades av Direktionen.
Läs mer i protokollet från 2014-10-23 § 49 sida 7.
Länk till protokoll

2014-10-16

Presentationer från EU-dagen 15 oktober


Den 15 oktober arrangerade förbundet i samarbete med Västra Götalandsregionen en dag i Sjuhärad för att tillsammans med de förvaltande myndigheterna introducera de nya EU-programmen.

Närmare 80 personer från olika verksamheter deltog.
   

Sändningen finns på Utveckling VG

Här är de presentationer som visades under dagen.

Europeiska socialfonden

Landsbygdsprogrammet

Regionalfonden

Mål 2020

Interreg i Västra Götaland

Presentationerna öppnas i PDF-format i nytt fönster.


 

2014-10-08

Länk till live-sändning 15 oktober


Intresset för introduktion för nya EU-program den 15 oktober är stort.
För dig som inte kan vara med under dagen finns möjligheten att se livesändning från Navet den 15 oktober.
Dagen livestreamas från Navet i Borås via Bambuser.

EU-träffen i Fyrbodal genomfördes 1 oktober

Länk till sändningen via Bambuser öppnas i nytt fönster. Det är UtvecklingVG som lagt ut sändningen.

Det finns möjlighet att se även efter 15 oktober.

2014-09-29

Föreläsning, Kristina Darfeldt om Neuropsykiatriska diagnoser: ADHD, Autismspektrumtillstånd och Aspergersyndrom


Den 25 september föreläste Kristina Darfeldt om Neuropsykiatriska diagnoser:
ADHD, Autismspektrumtillstånd och Aspergersyndrom. 
 


Nästan 200 personer från kommun och region deltog.

Länk till Utbildningsdokumentation med PowerPoint-bilder från Kristina Darfeldts föreläsning.

2014-06-10

PRIO-dag i Borås


( PRIO:  Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa)
I samarbete med Socialdepartementets samordnare Anders Printz, Projektchef Ing-Marie Wieselgren och handläggare Mikael Malm från SKL, samt Maria Nyström-Agback från Socialstyrelsen hade Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bjudit in till en heldag med fokus på prestationsmål från 2013 års överenskommelser i PRIO-satsningen. 

Under dagen kom ett 50-tal personer som representerades från brukarorganisationer, kommun, region, politiken och primärvården. Läs mer...
 

 


2014-04-30

Årets IT-person 2014


Joakim Svärdström utsedd till Årets IT-person 2014
KommITS, mötesplatsen för kommunala IT-frågor delade den 29 april ut priset ”Årets IT-person 2014”. Priset gick till Joakim Svärdström, regionutvecklingschef på Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund med följande motivering;

Årets IT-person 2014 nomineras för sitt engagemang att skapa både organisation och delaktighet i samverkansarbetet mellan de 49 västsvenska kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Idag finns det en gemensam förvaltningsorganisation (GITS), styrgruppsorganisation (SITIV), kommunal gemensam styrning/beredning bland de 49 kommunerna (ALVG) och IT- och eSamordnare på Kommunalförbundsnivå.
Denna fungerande organisation hade inte kunnat komma till stånd om inte Årets IT-person med sitt engagemang och oförtröttliga sätt att jobba och inte ge sig när det gäller att få så många parter att gå åt samma håll.
Organisationen har nu funnits i några år och det syns hur väl detta nu kommer att fungera och vara den som driver verksamhetsutveckling med hjälp av IT och samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och Västra götalandsregionen framåt.


Gunnar Hedberg och Lars Stjernkvist
2014-04-14

Kommunalt flyktingmottagande


Landshövding Lars Bäckström samt regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande Lars Stjernkvist (S) och Gunnar Hedberg (M) medverkade på Direktionens sammanträde 2014-04-04.
 


Representanter från Länsstyrelsen (Talieh Ashjari, Gun Rosvall, Margaretha Johnsson), Migrationsverket (Berit Heljestrand) och Arbetsförmedlingen (Ullrica Ramsin) informerade utifrån sina respektive uppdrag.

Sammanfattningsvis framfördes från Direktionen problemet med bostadsbrist, främst av hyresrätter samt att där det finns bostäder saknas ofta kommunikationer. Frågan om vikten av statlig finansiering av vuxenutbildning diskuterades. 

Samordnarnas uppdrag ska sammanställas i en rapport i augusti 2014.


Här är vi, våning 2. Huset är ommålat till gråa detaljer från röda detaljer under sommaren 2014.
2014-03-01

Namnbyte till Skaraborgsvägen 1 A


Nybrogatan 9 A är nu Skaraborgsvägen 1 A
Vi flyttar inte men Nybrogatan 9 A har ändrat namn
till Skaraborgsvägen 1 A den 1 mars 2014.

Nytt postnummer; 506 30  Borås

Samma hus, samma trappa men det står nu Skaraborgsvägen 1 A på huset.


Medlemskommunernas VG2020-representanter i panelen redovisade kommunvis och svarade på frågor.
2014-02-17

Workshop Västra Götaland 2020


Boråsregionen anordnade en workshop för medlemskommunernas representanter den 30 januari 2014 i Navets lokaler, Nybrogatan 9 A.

Det var en kreativ och framtidsinriktad dag tillsammans med representanterna från medlemskommunerna i Sjuhärad.
Frågor om workshop VG 2020 besvaras av
Lars Jerrestrand, som också höll i dagens aktiviteter.

Länk till VG 2020, Västra Götaland 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)
 

2013-12-06

Kulturplan för Boråsregionen


Kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 2013-2015 antogs i Direktionen den 8 november.

Boråsregionen sammanställde 2012 tillsammans med nätverket av kulturchefer och ansvariga i området en kulturplan för delregionen. Kulturplanen ska fungera som ett vägledande styrdokument för kultursatsningarna i Sjuhärad de kommande tre åren. Kulturplanen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 2013-2015 har varit ute på remiss i kommunerna i Sjuhärad. Kommunerna ser positivt på att en delregional kulturplan har tagits fram som vägledning för gemensamma kultursatsningar och underlag för dialog med Västra Götalandsregionen.

Kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 2013-2015

2013-11-15

Växelnumret 033-430 10 00 är nu stängt


För att nå den du söker får man nu ringa direkt till respektive mobilnummer.

Samtliga aktuella telefonnummer till medarbetare på kommunalförbundet finns på följande länk.


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se