/ Hem / Verksamhet / Hållbar regional utveckling / Översiktsplanering

Gemensamt arbete med översiktsplanering för Boråsregionen (Framtidsbild Boråsregionen)


Ett arbete har påbörjats för hur Boråsregionen kan arbeta med gemensam översiktplanering över kommungränserna.  
 
Framtidsbild Boråsregionen finns med i de prioriteringar som lyfts upp som ett viktigt arbetsområde för att hela Boråsregionen ska utvecklas på lång sikt. En samordning inom översiktsplaneringen för framtida bostadsområden, industri- och handelsområden osv. mellan kommunerna är av största vikt för att utveckla tillväxten för Boråsregionen. Frågan har också aktualiserats med anledning av arbeten som pågår, bland annat Götalandsbanan och Borås framtida station/knutpunkt, som är en angelägenhet för hela Boråsregionen. I den regionala strategin VG2020 nämns arbetet med regional översiktsplanering som ett prioriterat område.
 
För att lyckas i arbetet med gemensam översiktsplanering dvs. säkra kommunernas kompetens och engagemang, behövs ett samhällsbyggnadsnätverk med tjänstemän från kommunerna.
 
Exempel på uppgifter för nätverket:
  • Vara ett forum för erfarenhetsutbyte och kontaktnät över kommungränserna för ökad gemensam kunskapsplattform
  • Arbeta i gemensamma projekt och aktiviteter ex koppla tillväxtarbetet (RUP) till den kommunala översiktsplanen
  • Vara ett stöd i utvecklingsprocesser och medverka i dialogen kring delregionala och regionala samhällsbyggnadsfrågor
Genom att arbeta tillsammans ges en grund för att tala med en gemensam röst på regional och på nationell nivå i frågor inom samhällsbyggnad.
 
Vill du veta mer, kontakta
Karin Björklind, 0766-084112
Regionutvecklare
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se