Kultur

Ett rikt kulturliv stärker samhällsutvecklingen och bidrar till människors välbefinnande.


Kulturutvecklingsfrågorna hanteras parallellt med andra tillväxtfrågor (näringsliv, forskning, utveckling samt arbetsliv) vilket innebär att kulturen får genomslag in i övriga sektorer på ett naturligt sätt. Möten genomförs löpande med företrädare för kommuner och organisationer med målet att lyfta fram gemensamma frågeställningar och sätta igång samarbeten.

 

I det löpande utvecklingsarbetet arbetar Boråsregionen utifrån ett triple helix-perspektiv (samhälle, akademi och näringsliv i förening) där kulturbegreppet är tillfört som ett mervärde i processen.


Kommunalförbundets uppgift är att skapa nya partnerskap/nätverk som stärker och lyfter fram kulturens betydelse i delregionalt utvecklingsarbete tillsammans med aktörer från utbildning, kultur, näringsliv och civilsamhälle.


Västra Götalandsregionens Kulturnämnd avsätter medel för delfinansiering av tjänst vars syfte är att:
- stärka kommunernas/kulturchefernas arbete med befintliga kulturaktörer
- utveckla befintliga och skapa nya nätverrk och strukturer som länkar samman kommuner, kulturliv, näringsliv och civilsamhälle
- vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för hela delregionen

- kontinuerligt samarbeta med kultursekretariatet i olika utvecklingsfrågor

Kontakta gärna

Anna Laang, regionutvecklare
Telefon 0732-00 11 73

 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se