/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Interaktiv arena

Interaktiv arena

Projektägare: Textilmuseet, Borås Stad
Beviljades medel: 6 dec 2013
Beviljat stöd: 475 000 kr
Projektperiod: 1 jan - 31 dec 2014
Kontaktperson: Annika Cross 

 

Om Interaktiv arena

Med stöd från Sjuhärads Kommunalförbund genomförde Textilmuseet under perioden januari-juni 2013 en förstudie om Textilverksamhet för unga vuxna med funktionsnedsättningar. Utifrån studien har museet identifierat vissa nyckelområden som de önskar utveckla för att lyfta innehållet i Sveriges Textilmuseum ytterligare. I deras strävan att uppnå målen, söker de medel för att kunna skapa de rätta förutsättningarna. Moderna interaktiva miljöer har visat sig vara ett utmärkt redskap för att skapa den mångfald av ingångar och kvaliteter som detta kräver av en offentlig miljö. Deras ambition är att bygga upp ett flertal stationer i den av museets publika ytor som för tillfället lyder under arbetsnamnet Aktivitetstorget. Här vill de erbjuda en lustfylld och kunskapsinhämtande arena som stimulerar fantasin och lockar till skratt, samtidigt som den bjuder in till delaktighet och öppnar för gränsöverskridande möten.

Genom att bygga upp konkreta rum och stationer i museets lokaler vill museet ta tillgänglighetsaspekten ett steg längre och rikta sig till en bredare publik. De kommer att anpassa innehallet i deras stationer utifrån ett mångfaldhetsperspektiv och motverka exkludering utifran etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder och kön. På detta vis hoppas de bryta ner traditionella barriarer och genuint verka för kunskapsinhamtning och gränsöverskridande möten på bred front. Deras ambition är att uppnå detta genom att skapa enkla och lustfyllda stationer som fungerar på flera olika nivåer. 

 

Syfte

Projektet syftar till att erbjuda en innovativ och engagerande museimiljö där kunskapsinhämtning kring alla aspekter av textil står i fokus. En tillgänglig och utvecklande mötesplats som inbjuder till delaktighet och som genom sin unika satsning också bidrar till att stärka Borås och Sjuhäradsregionens textila identitet på såväl regional som nationell nivå.
 

 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se