/ Hem / Verksamhet / Hållbar regional utveckling

Hållbar utveckling Sjuhärad

Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad omfattar verksamhetsområdena EU-samordning, infrastruktur och transport, kultur, samhällsbyggnad samt digitalisering. Därutöver bedrivs ett tillväxtprogramarbete med regionala och delregionala tillväxtmedel kopplat till Västra Götalands tillväxt- och utvecklingsstrategin, VG2020, som årligen stödjer en mängd olika projekt. Andra angränsande områden är näringsliv och turism.

Syftet är att utveckla en region som är attraktiv, med hög produktivitet och kreativitet och som kännetecknas av solidaritet med alla invånare och med vår omvärld. Sjuhärad ska vara ett område med bra förutsättningar att bo, arbeta och leva ett gott liv i.

Tillsammans stödjer beredningen medlemskommunerna i regionalt och delregionalt utvecklingsarbete inom uttalade verksamhetsområden. Likväl bedrivs ett omfattande samverkans- och nätverksarbete till stöd för kommunerna. I det löpande arbetet utgår beredningen från strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020). Strategin är tillsammans med Boråsregionens prioriteringar och andra styrdokument viktiga huvudverktyg i arbetet för att i samverkan bidra till att ge alla invånare bästa möjliga utvecklingsförutsättningar i regionen.


Kontakta gärna:

Regionutvecklingschef Joakim Svärdström, 0768-17 17 82
Regionutvecklare Anna Laang, 0732-00 11 73
Regionutvecklare Sebastian Mårtensson, 070-5938659
eSamordnare Ingela Johansson 0766-435048
Regionutvecklare Karin Björklind, 0766-084112
 

Mötestider


Politisk beredning

2018-01-31
2018-03-14
2018-05-09

2018-09-26
2018-11-14

Verksamhetsområden:
Business Region Borås

EU-samordning
Infrastruktur och transport
Kultur
Översiktsplanering - Framtidsbild Boråsregionen
Samhällsplanering
Verksamhetsutveckling med stöd av IT

 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se