/ Gränslösa bibliotek

Gränslösa bibliotek


Projektägare: Borås stad Biblioteken i Borås                        
Beviljades medel: 2017-02-24
Beviljat stöd: 450 000 kr                                                         
Projektperiod: 20170501-20180431                                                                                                                

Beskrivning  

Gränslösa bibliotek är ett projekt som genom att utnyttja gemensamma resurser och utveckla nya arbetssätt inom kultur- och biblioteksverksamhet ska möta de nya behov och önskemål som en förändrad befolkningsstruktur i Boråsregionen för med sig. Målgruppen för projektet är nyanlända personer med annat modersmål än svenska boende i regionen. I projektet ska man arbeta aktivt och uppsökande. Det ska ske genom att utnyttja regionens tre bokbussar och i samarbete med andra aktörer erbjuda kulturupplevelser och litteratur. Det finns ett stort behov av att få tillgång till mångspråkslitteratur och kulturaktiviteter som kan tillgodoses i samverkan genom nya arbetssätt. Bibliotekens uppsökande verksamhet effektiviseras genom att man utnyttjar de gemensamma resurserna. Projektet kommer att leda till helt nya sätt att arbeta med kultur- och biblioteksverksamhet mellan kommunerna.        

Målstyrning 

Gränslösa biblioteks mål är att utveckla nya effektiva, mobila arbetsmetoder för att nå målgrupper som har svårt att ta del av kultur- och biblioteksutbudet och projektet ligger i linje med målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. Projektet lever upp till målbilden Biblioteket som demokratisk kulturarena i den delregionala kulturplanen där en utvecklingsinsats är att utveckla interkulturella arbetssätt i samverkan. Det kommer att stärka bibliotekens roll som demokratiska kulturarenor och interkulturella mötesplatser.

Sjuhäradsperspektiv          

Samtliga kommuner och folkbibliotek i Boråsregionen ingår i projektet.

Uppdaterad 2017-07-14

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se